Pansija «Jaundundaga»

Pansijas galvenais mērķis ir nodrošināt ar mājokli un sociālo aprūpi pensijas vecuma personas, kuras vecuma, veselības un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt savu eksistenci bez citu palīdzības, ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt.

Šie pakalpojumi ir tuvināti ģimeniskai videi, jo tiek saglabāta katra pansijas iemītnieka patstāvība, neatkarība un drošības sajūta, cilvēkam netiek atņemts tas, ko viņš vēl var izdarīt pats.

Pansijas galvenie uzdevumi

Pansijai ir pienākums nodrošināt sociālā aprūpē ievietotās personas ar:

 • sociālo aprūpi, pastāvīgu dzīves vietu;
 • nepieciešamo atbalstu problēmu risināšanā;
 • apstākļiem, lai varētu saturīgi pavadīt laiku;
 • iespējām īstenot sadzīves un pašaprūpes iemaņas atbilstoši funkcionālajam stāvoklim;
 • reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
 • nepieciešamajiem pārvietošanās palīglīdzekļiem;
 • uzturēšanos piemērotās telpās;
 • iespēju lietot sanitārās telpas, kas izvietotas iespējami tuvu klienta dzīvojamai telpai un kuras piemērotas viņa funkcionālajam stāvoklim;
 • iespēju lietot aprīkotu virtuves telpu ēdiena pagatavošanai;
 • ikdienas sadzīvei nepieciešamajām mēbelēm un sadzīves priekšmetiem.

Pansija piedāvā

Pansija piedāvā ikvienam šādus pakalpojumus:

 • iespēju nodrošināt ar mazlietotu apģērbu un apaviem – par brīvu;
 • veļas mazgāšanu – Ls 1,20 par vienu reizi ar savu veļas pulveri;
 • mazgāšanos dušā – Ls 0,80;
 • viesu istabu izmantošanu – Ls 3,50 vienai personai par vienu nakti.

Personu uzņemšana pansijā

Pansijā uzņem personas ilgstošai un īslaicīgai aprūpei. Tiesības izmantot pansijas pakalpojumus ir Dundagas novada iedzīvotājiem, saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu., kā arī citu novadu iedzīvotājiem, saskaņā ar piekritīgās pašvaldības lēmumu. Pansijā aizliegts ievietot personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Katra pašvaldība apņemas ievietot pansijā tikai tādas persona, kuras:

 • spēj pašas pārvietoties un sevi daļēji aprūpēt;
 • sava veselības stāvokļa dēļ neapdraud citus pansijas iemītniekus;
 • nepastāv iespēja veikt aprūpi dzīvesvietā.Lai uzņemtu pansijā, vajag šādus dokumentus:

 • personas iesniegumu;
 • izziņu par pensijas apmēru;
 • ģimenes ārsta izziņu par klienta vispārējo veselības stāvokli ar atzinumu, ka klientam nav psihiskas saslimšanas;
 • sociālā darbinieka atzinumu par klienta pašaprūpes spēju novērtēšanu;
 • pašvaldības pieņemtā lēmuma norakstu;
 • pases, pensionāra vai invalīda apliecības kopiju.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pansija noslēdz līgumu ar pašvaldību un klientu.

Pansijas darbība

No 1999. līdz 2009. gadam izveidotā pansija bija pašvaldību sadarbības apvienības (PSA) «Ziemeļkurzeme» iestāde, bet no 2010. gada 1. janvāra Dundagas novada Domes sociālās aprūpes institūcija pansija «Jaundundaga» pensijas vecuma ļaudīm.

Pansija atrodas 1905. gada ielā 4, Jaundundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV – 3270.

Pansijā cilvēki dzīvo vienvietīgās istabiņās. Ir koplietošanas virtuves, vannas istabas, tualetes un atpūtas istabas.

Viena pansijas iemītnieka uzturēšanās maksa ir Ls 77,00 kas mainās atkarībā no pakalpojumu izmaksām.

Katrs pansijas iemītnieks maksā īres un komunālos maksājumus, kas vidēji sastāda Ls 8,00 mēnesī. Katra pašvaldība ir noteikusi klienta līdzfinansējuma maksājumus no faktiskajām pansijas uzturēšanās izmaksām, atkarībā no pensijas lieluma.

Tālrunis informācijai – 63242321, mob. tālr. 26484108.

pansijas vadītāja Lilita Laicāne

socaprupe/psa.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki