2009. gada pārskats

Dundagas pagasta bibliotēka

Lietotāji 712, no tiem bērni, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem — 329.
Apmeklētība 15 667 reizes.
Izsniegums 24 462 krājuma vienības.

Uz 01.01.2010 bibliotēkas krājums ir 24 383

Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reģistrēti 245 cilvēki, no tiem 93 ir tikai datoru lietotāji (nelasa bibliotēkā), viņi šo iespēju izmantojuši 7739 reizes, kas veido 49,4% no kopējā bibliotēkas apmeklējumu skaita. No reģistrētājiem datoru izmantotājiem 39% ir vecumā pēc 18 gadiem.

Kalendārā gada garumā esam piedāvājušas 35 tematiskās izstādes ar 711 eksponētām vienībām un 8 pasākumus, kurus apmeklējuši 90 interesenti.

Visa gada garumā turpinājās 2008. gada janvārī uzsāktā izbraukuma bibliotekārā apkalpošana PSA «Ziemeļkurzeme» pansijas iedzīvotājiem. Pie gados vecajiem cilvēkiem tiek braukts 1x mēnesī. Šo iespēju aktīvi izmanto 3 pansijas iemītnieces.

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošajiem materiāliem vai klienta personīgajiem dokumentiem, materiāliem. Ceturto gadu (kopš 2005. gada, ieskaitot) saviem klientiem piedāvājam kvalitatīvus datorpakalpojumus ar pastāvīgo interneta pieslēgumu (kopš 2008. gada ātrums 4 Mb/s).

2009. gadā saviem lasītājiem piedāvājām 11 nosaukuma laikrakstus un 36 nosaukuma žurnālus.

Gada laikā fiksētas 836 dažādas tematiskās uzziņas.

Lietotāju konsultēšana datoru un interneta izmantošanā notiek individuālu konsultāciju veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Gada laikā 386 reizes lietotājiem sniegta palīdzība datoru un interneta izmantošanā.

Bibliotēkas pakalpojumi — bibliotekārā, informacionālā apkalpošana un datortīkla, interneta izmantošana — lietotājiem pieejami bez maksas. Kā maksas pakalpojumi noteikti kopēšana, printēšana un skenēšana.

2009. gadā krājuma komplektēšanai finansējums Ls 1786,26 veidojies no:

 • pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem Ls 793,34; iegādātas 199 krājuma vienības
 • pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem preses abonēšanai 2010. gadam Ls 526,82; abonēti 6 laikraksti un 26 žurnāli
 • VKKF finansētās kultūras programmas «Bērnu žūrija 2008» Ls 59,64; saņemtas 13 jaunas grāmatas
 • kā dāvinājumi un sponsorējumi saņemti 112 jaunas krājuma vienības par Ls 369,27
 • akcijā «Atbalsts lauku bibliotēkām» Ls 37,19 ar 6 jaunumiem.

2009. gadā lietotājiem piedāvātas izmantot 2 datu bāzes Letonika un NAIS. Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas un to nodrošina VA KIS un BMGF parakstīts līgums.

Novadpētniecība

Dundagas pagasta bibliotēkas novadpētniecības darbiniece Daiga Muželovska elektroniski apraksta laikraksta Dundadznieks rakstus TGB novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē. Šis darbs norit moduļa ALISEi vidē.

Uz vietas bibliotēkā novadpētniecības materiāli tiek apkopoti 26 tematiskajās mapēs, kas regulāri tiek papildinātas.

2009. gadā atbalstītie projekti:

 1. VKKF finansētā mērķprogramma Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu žūrija. Projekta realizācijai piešķīra 13 grāmatas par Ls 59,64
 2. 2008. gadā Talsu novada fonda un Nīderlandes labdarības fonda KNHM finansētais projekts «Interaktīvā lasītava bērniem» tika atzīts par labāko Talsu novada fonda atbalstīto projektu vidū un saņēmām 500 eiro naudas balvu no Nīderlandes labdarības fonda KNHM . Naudas balva reāli tika piešķirta 2009. gada 17.janvārī un par šo naudu iegādājām 2 sēžammaisus un žalūzijas trim bērnu nodaļas logiem. Šis iegādātais inventārs veiksmīgi papildina projektā pārveidotās telpas funkcionalitāti (sēžammaisi atrodas zem balkona, tādējādi nodrošinot šo telpas daļas pilnvērtīgu izmantošanu, proti, bērni un jaunieši labprāt tur uzkavējas lasot vai vienkārši komunicējot savā starpā).

Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri 2009. gadā

Dundagas pagasta padome, Talsu galvenā bibliotēka, Talsu pilsētas bērnu bibliotēka, Dundagas pagasta Kaļķu un Vīdales bibliotēkas, Dundagas vidusskola un bibliotēka, Dundagas pagasta PII Kurzemīte, Dundagas novada informatīvais izdevums «Dundadznieks», izdevniecība Zvaigzne ABC, Talsu novada fonds.

Šis gads iezīmīgs ar to, ka 1x informācija par mūsu bibliotēku tika ievietota nozares profesionālajā žurnālā «Bibliotēku Pasaule». Šos rakstus varat lasīt:

Māras Jēkabsones raksts Pagasta bibliotēka pārmaiņu laikā: Dundagas pagasta bibliotēkas 10 gadi žurnālā «Bibliotēku Pasaule» Nr.46/2009

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītājas Rutas Emerbergas raksts Novadpētniecība — pagasta bibliotēkas pievienotā vērtība: vietējo resursu veidošana, attīstīšana un izmantošana žurnālā «Bibliotēku Pasaule» Nr.48/2009

Kaļķu bibliotēka

Lietotāji 82, no tiem bērni, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem — 22.
Apmeklētība 1247 reizes.
Izsniegums 4584 krājuma vienības.

Uz 01.01.2010 bibliotēkas krājums ir 5356 vienības

Bibliotēkā abonēti 20 preses izdevumi — 14 žurnāli, 6 laikraksti. No pašvaldības līdzekļiem 2009. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 61,52, preses abonēšanai Ls 224.

Papildus piešķirtajam pašvaldības finansējumam krājuma komplektēšanai, 2009. gadā bibliotēka saņēmusi grāmatas:

 • dāvanās Ls 74,17
 • akcijā «Atbalsts lauku bibliotēkām» par Ls 5,09

2009. gadā bibliotēkā bijušas 14 izstādes un 2 pasākumi.

Sniegtas 325 dažāda veida uzziņas.

Kolkas bibliotēka

Lietotāji 314, no tiem bērni, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem — 107.
Apmeklētība 4768 reizes.
Izsniegums 17 039 krājuma vienības.

Uz 01.01.2010 bibliotēkas krājums ir 13 624

Preses izdevumi bibliotēkā tiek abonēti katram ceturksnim. Gada sākumā 24 preses izdevumi, no tiem 5 laikraksti un 17 žurnāli. Jūlijā prese netika abonēta. Augustā — decembrī — 22 preses izdevumi.

No pašvaldības līdzekļiem 2009. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 240,83, preses abonēšanai Ls 579.

Papildus piešķirtajam pašvaldības finansējumam krājuma komplektēšanai, 2009. gadā bibliotēka saņēmusi grāmatas:

 • dāvanās Ls 333,27
 • akcijā «Atbalsts lauku bibliotēkām» par Ls 149,35
 • VKKF finansētā kultūras programmā «Bērnu žūrija 2009» par Ls 29,12

2009. gadā bibliotēkā bijušas 46 izstādes un 10 pasākumi.

Sniegtas 1736 dažāda veida uzziņas.

Novadpētniecība

Telpu šaurības dēļ novadpētniecības materiālus nav iespējams izvietot pārskatāmi. Aizvadītajā gadā turpinājusies materiālu vākšana un mapju papildināšana. Ņemot vērā skolēnu intereses izveidota mape jauniešiem. Papildinātas mapes, t.sk. intervijas ar ciema iedzīvotājiem, mazie piekrastes ciemi, interesanti cilvēki mums līdzās. Visvairāk izmantotas mapes par lībiešiem, Kolkas bāku, tūrisma attīstību Kolkā, mape par mūzikas terapiju. Novadpētniecības materiāli izmantoti izstādēs: «Līvu karoga krāsās», «Uz skolu» u.c.

2009. gadā atbalstītie projekti:

 1. VKKF finansētā mērķprogramma Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana I posms Bērnu žūrija. Projekta realizācijai piešķīra 6 grāmatas par Ls 29,12

Mazirbes bibliotēka

Lietotāji 144, no tiem bērni, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem — 45.
Apmeklētība 1099 reizes.
Izsniegums 1902 krājuma vienības.

Uz 01.01.2010 bibliotēkas krājums ir 3890 vienības

Bibliotēkā abonēti (diemžēl tikai I ceturksnī un septembrī) 13 preses izdevumi — 10 žurnāli, 3 laikraksti. Visa gada garumā lasītājiem bija pieejams žurnāLs «Ieva»

No pašvaldības līdzekļiem 2009. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 122,19, preses abonēšanai Ls 235.

Papildus piešķirtajam pašvaldības finansējumam krājuma komplektēšanai, 2009. gadā bibliotēka saņēmusi grāmatas:

 • dāvanās Ls 107,60
 • akcijā «Atbalsts lauku bibliotēkām» par Ls 66,75

2009. gadā bibliotēkā bijušas 11 izstādes.

Sniegtas 131 dažāda veida uzziņas.

Vīdales bibliotēka

Lietotāji 74, no tiem bērni, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem — 11.
Apmeklētība 1270 reizes.
Izsniegums 2443 krājuma vienības.

Uz 01.01.2010 bibliotēkas krājums ir 5487 vienības

Bibliotēkā abonēti 19 preses izdevumi — 16 žurnāli, 3 laikraksti. No pašvaldības līdzekļiem 2009. gadā grāmatu iegādei atvēlēti Ls 50, preses abonēšanai Ls 198.

Papildus piešķirtajam pašvaldības finansējumam krājuma komplektēšanai, 2009. gadā bibliotēka saņēmusi grāmatas:

 • dāvanās par Ls 69,67
 • akcijā «Atbalsts lauku bibliotēkām» par Ls 5,09

2009. gadā bibliotēkā bijušas 16 izstādes un 3 pasākumi.

Sniegtas 37 dažāda veida uzziņas.

bibl/atskaites/2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki