Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Dundagas novada saistošie noteikumi: 266 Apmeklējumi
kumenti:saistosie:2009.07.01._saistosie_noteikumi_nr._2_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_pienem... 009._gadam.pdf | 2009.07.01. saistošie noteikumi Nr. 2 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieņem... kumenti:saistosie:2009.07.29._saistosie_noteikumi_nr._3_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_grozij... 009._gadam.pdf | 2009.07.29. saistošie noteikumi Nr. 3 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozīj
Dundagas novada saistošie noteikumi: 257 Apmeklējumi
kumenti:saistosie:2013.07.25._saistosie_noteikumi_nr._9_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.12._22._nr.47_dundagas_novada_pasvaldibas_nolikums.pdf|2013.07.25. saistošie noteikumi nr. 9 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.12._22. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».}} {{
Detālplānojumi: 118 Apmeklējumi
Ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. sēdes lēmumu nr. 244 «Par detālplānojuma «Steķi» apstiprināšanu» ... kas pagasta nekustamā īpašuma «Steķi» ar kadastra Nr. 8862 002 0250 zemes vienībai ar kadastra apzīmēj... Ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr. 112 , protokols Nr. 4, § 20) nolemts izdot šādus saistošos noteikumus: ++++Celmi| ** Nr.\ 9/2012 «
Novada domes sēdēs: 54 Apmeklējumi
{{:pasvaldiba:sedes:dndp20131128.pdf|28.11.2013. Nr. 23 protokols un pielikumi}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131108.pdf|08.11.2013. Nr. 22}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131031.pdf|31.10.2013. Nr. 21}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131027.pdf|27.10.2013. Nr. 20}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131024.pdf|24.
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 50 Apmeklējumi
ms www.iub.gov.lv |27.11.2013.| ^Identifikācijas Nr. |DND 2013/22| ^Līguma priekšmets|Sniega tīrīšan... www.iub.gov.lv |20.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2013/21| ^Līguma priekšmets|Fotokameras, vid... www.iub.gov.lv |20.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2013/20| ^Līguma priekšmets|Tautas tērpu ieg... www.iub.gov.lv |06.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2013/19| ^Līguma priekšmets|Ēdināšanas pakal
2008. gada iepirkumi: 40 Apmeklējumi
udināšanas datums|23.12.2008. | |Identifikācijas Nr.|DPP-2008/44 | |Iepirkuma priekšmets |5 datorkom... udināšanas datums|10.12.2008. | |Identifikācijas Nr.|DPP-2008/43 | |Iepirkuma priekšmets |Logu izgat... udināšanas datums|19.11.2008. | |Identifikācijas Nr.|DPP-2008/42 | |Iepirkuma priekšmets |Kubalu sko... udināšanas datums|05.11.2008. | |Identifikācijas Nr.|DPP-2008/40 | |Iepirkuma priekšmets |Dundagas p
Dundagas novada sociālais dienests: 30 Apmeklējumi
kumenti:saistosie:2012.04.26._saistosie_noteikumi_nr._10_grozijumi_dundagas_novada_domes_2011.07.27._aistosajos_noteikumos_nr._10_par_socialajiem_pakalpojumiem_dundagas_novada_.pdf|2012.04.26. saistošie noteikumi Nr. 10 Grozījumi Dundagas novada domes 2011.07.27. saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novad
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 25 Apmeklējumi
www.iub.gov.lv |23.10.2012.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2012/25| ^Līguma priekšmets|Dedzināmās malka... s www.iub.gov.lv |10.09.2012. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2012/24 ELFLA | ^Iepirkuma priekšmets|Dundag... s www.iub.gov.lv |22.08.2012. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2012/23 ELFLA | ^Iepirkuma priekšmets|Dundag... ums www.iub.gov.lv |24.07.2012.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2012/22 ELFLA | ^Līguma priekšmets |Dunda
2007. gada iepirkumi: 21 Apmeklējumi
sludināšanas datums|07.11.2007.| |Identifikācijas Nr.|DPP-2007/30| |Iepirkuma priekšmets|Dundagas pils... sludināšanas datums|24.10.2007.| |Identifikācijas Nr.|DPP-2007/29| |Iepirkuma priekšmets|Dundagas vidu... sludināšanas datums|12.10.2007.| |Identifikācijas Nr.|DPP-2007/28| |Iepirkuma priekšmets|Malkas transp... sludināšanas datums|12.10.2007.| |Identifikācijas Nr.|DPP-2007/27| |Iepirkuma priekšmets|Mūzikas instr
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 19 Apmeklējumi
udināšanas datums|12.10.2009. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2009/12 | ^Iepirkuma priekšmets|Kubalu skol... sludināšanas datums|23.09.2009.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2009/11 | ^Iepirkuma priekšmets|Ūdenstorņa ... udināšanas datums|31.08.2009. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2009/9 | ^Iepirkuma priekšmets|Portatīvā da... sludināšanas datums|11.08.2009.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2009/6| ^Iepirkuma priekšmets|Dundagas pils
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 18 Apmeklējumi
s www.iub.gov.lv |26.11.2010. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2010/19 | ^Iepirkuma priekšmets|Sniega tīrīš... s www.iub.gov.lv |22.11.2010. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2010/18 ELFLA | ^Iepirkuma priekšmets|Kolkas... s www.iub.gov.lv |04.10.2010. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2010/17 ELFLA | ^Iepirkuma priekšmets|Kolkas... s www.iub.gov.lv |05.08.2010. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2010/16 | ^Iepirkuma priekšmets|Apvidus auto
Maksas pakalpojumi: 17 Apmeklējumi
nti:cenas:2009.07.29._maksas_pakalpojumu_cenradis_nr._1_sociala_dienesta_maksas_pakalpojumi.pdf | 2009.07.29. maksas pakalpojumu cenrādis Nr. 1 Sociālā dienesta maksas pakalpojumi.pdf (20,2 ... nti:cenas:2009.10.28._maksas_pakalpojumu_cenradis_nr._5_par_maksas_pakalpojumiem_dundagas_pili.pdf | 2009.10.28. maksas pakalpojumu cenrādis Nr. 5 Par maksas pakalpojumiem Dundagas pilī.pdf (11
Novada teritorijas plānojums: 17 Apmeklējumi
ez apstiprinātām ciemu robežām. {{:dokumenti:not_nr_7.pdf| Saistošie noteikumi Nr 7 «Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem» (71 kB)}} ====== Dund... nternetā netiek publicēts. \\ \\ **19.12.2005. Nr. 11 Teritorijas plānojuma kartes** * {{:dok... *25.08.2010. Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu Nr.344, (protokols Nr.13.,19.§.) apstiprināti Saisto
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 16 Apmeklējumi
ums www.iub.gov.lv |14.10.2011.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2011/15| ^Prasības attiecībā uz iepirkuma pr... s www.iub.gov.lv |13.09.2011. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2011/14 | ^Iepirkuma priekšmets|Dundagas pil... s www.iub.gov.lv |01.09.2011. | ^Identifikācijas Nr.|DND-2011/13 | ^Iepirkuma priekšmets|Mazirbes spe... muma pieņemšanas datums|15.09.2011.| ===== Ielas Nr. 25 asfaltēšana===== ^Publicēšanas datums www.i
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 13 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 10 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 10 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 10 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 9 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 9 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 9 Apmeklējumi
Budžets: 8 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 7 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 7 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 7 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 6 Apmeklējumi
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 6 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 6 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 6 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 6 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 5 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 5 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 5 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 5 Apmeklējumi
2012. gada 28. jūnijā: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 5 Apmeklējumi
Atlaides veselības centrā: 5 Apmeklējumi
Detālplānojuma grozījumi: 5 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 5 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 4 Apmeklējumi
nolikums: 4 Apmeklējumi
Detālplānojuma atcelšana: 4 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 4 Apmeklējumi
Sociālās palīdzības un citi pabalsti: 4 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 4 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 3 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par tarifa projektu: 3 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 3 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 3 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 3 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Celmi: 3 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 3 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 3 Apmeklējumi
Muņu Grabi: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada publiskie pārskati: 3 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 3 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 3 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 3 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 3 Apmeklējumi
Detālplānojums «Mazirbes Lauros»: 3 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu: 3 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 3 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 3 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 3 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 2 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 2 Apmeklējumi
2011. gada 10. novembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 24. novembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 10. maijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 2 Apmeklējumi
Iznomā zemi: 2 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 2 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu rezultāti: 2 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 2 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 9. augustā: 2 Apmeklējumi
Saistošo notiekumu grozījumu projekts: 2 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 2 Apmeklējumi
2012. gada 8. martā: 2 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 2 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 2 Apmeklējumi
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 2 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 2 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 2 Apmeklējumi
Mazirbes speciālā internātpamatskola: 2 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā»: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»: 2 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 2 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 2 Apmeklējumi
GrozÄ«jumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 2 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskola ar PII: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 2 Apmeklējumi
Nolikumi: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 2 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā logopēdu: 1 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 1 Apmeklējumi
Reiz Rindas baznīcā...: 1 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 1 Apmeklējumi
Lernen Sie Dundaga kennen!: 1 Apmeklējumi
Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem: 1 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 1 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 1 Apmeklējumi
Places to visit: 1 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 1 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 1 Apmeklējumi
Peldēties atļauts!: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Novadnieki: 1 Apmeklējumi
Saistošo noteikumu projekti un anotācijas: 1 Apmeklējumi
Atlaides ārstniecībā: 1 Apmeklējumi
Rekonstruēs elektropārvades līnijas: 1 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 1 Apmeklējumi
Baznīcas dārza veidošana: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā logopēdu: 1 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 1 Apmeklējumi
Biedrība «Dundagas aprūpes nams «Stacija»»: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 1 Apmeklējumi
Būvatļaujas un sociālā palīdzība: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Pārmaiņas Ziemeļkurzemes virsmežniecÄ«bā: 1 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 1 Apmeklējumi
Grozījumi nolikumā un projektu līdzfinansēšana: 1 Apmeklējumi
Ziedojumiem: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 1 Apmeklējumi
Grozījumu projekts «Dundagas novada pašvaldības nolikumā»: 1 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 1 Apmeklējumi
Sakaru tornis «ĶirÅ¡kalnos»: 1 Apmeklējumi
Dokumenti: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 1 Apmeklējumi
Auto izsole: 1 Apmeklējumi
Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
Eiropas Savienības pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
DrÄ«kst peldēties: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Āķīgs jautājums: 1 Apmeklējumi
MakÅ¡Ä·erēšanas kartes internetā: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
Palīdzēsim ugunsnelaimē!: 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 1 Apmeklējumi
Pārbaudīs sirēnas: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 1 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 1 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 1 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 31. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Ūdens tarifi Kolkā: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apglabāšanas tarifi: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 1 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozījumi: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā (2): 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Grupas: 1 Apmeklējumi
Atvari: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Informācija: 1 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 1 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 1 Apmeklējumi
Apbūvēta zemesgabala «Zēņu dīķis» daļas nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 1 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 1 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 17. novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 23. novembrī: 1 Apmeklējumi
Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 11. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 25. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 9. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 20. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. novembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 23. augustā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. novembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 7. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 24. maijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 17. maijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki