Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24

kad. nr 8862 007 0203 Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā. Platība 0,0248 ha.

Izsoles veids: rakstiska izsole
Pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 10.01.2013 plkst. 14.00

Lejuplādēt noteikumus par zemes nomas tiesību izsoli īpašumā «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm», pieteikuma paraugu un nekustamā īpašuma nomas līguma projektu.


Nomas tiesību izsoles rezultāti
saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes Nr 1 17.01.2013 lēmumu:

Atzīt par īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļas Nr 24 nomas tiesību izsoles uzvarētāju Solvitu Loku, nosakot nomas maksu Ls 21,00 gadā, kurai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/izsoles/2013.01.04.zemes_nomas_tiesibu_izsole_ipasuma_lauksaimniecibas_zeme_pie_dzelmem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki