Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta

elfla.jpg

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums.

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa 5. kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». Piešķirtais finansējums ir Ls 97 394,89) šādām rīcībām:


1. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

1.1. «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem»

Pieejamais finansējums ir Ls 23 872,93.

Mērķis: Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos.

Risinājuma iespējas: Tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

Sabiedrības sociālo pakalpojumu un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana — telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde sporta un veselības veicināšanas pasākumu un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Tirgus pieejamības nodrošināšana vietējo sīkražotāju produkcijai — darbnīcu un darba telpu izveide un labiekārtošana vietējo amatnieku un sīkražotāju darbības atbalstam. Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas reklāmas pasākumu atbalsts — stendu iegāde vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai.

Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide. Interneta lapu izveide, vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.


2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1 «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem»

Pieejamais finansējums ir Ls 48 294,56.

Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.

Risinājuma iespējas: Tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē tiek atbalstīta atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana — bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un, kapsētu labiekārtošana.

Sabiedrības iniciatīvas centru izveide un labiekārtošana — rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri. Telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde pasākumu nodrošināšanai.

Aktivitātē tiek atbalstīta vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšana un atjaunošana. Novadnieku ekspozīciju izveide, publisko kolekciju eksponēšana, popularizēšana.

Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.


3. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana; iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir Ls 25 227,40.

3.1. Aktivitāte: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana. Tehnikas iegāde audzēšanas procesa nodrošināšanai. Saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

3.2. Aktivitāte: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. Iepirktās un saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes, pārstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

Projektus pieņems no 2013. gada 3. aprīļa līdz 2013. gada 3. maijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta lapā https://www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa tālruni 28646518 ar koordinatori Anci Remesu, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta lapā www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespēja elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta iesniegumu pa e-pastu, adrese: lad@lad.gov.lv.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums

ezf_logo.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam «Vietējās attīstības stratēģija» ieviešanai.

Projektus pieņems no 2013. gada 3. aprīļa līdz 2013. gada 3. maijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 26194609 vai 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta vietnē www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanīt pa tālruni 26194609 EZF administratīvajai vadītājai Mārai Zadiņai, vai — 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai» šādām aktivitātēm un rīcībām. Piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 123 723,02.


1. Aktivitāte: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un attīstība

Pieejamais finansējums ir Ls 99 704,95.

Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta pašvaldības ceļu seguma, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu teritorijās.

Kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamības un labiekārtošanas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana. Tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojuma eksponēšana. Pludmales pieejamība un labiekārtošana. Vietējo tirgus vietu teritoriju labiekārtošana.

Virszemes ūdeņu atklāto novadgrāvju, dīķu izveidošana, rekonstruēšana un tīrīšana, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.


2. Aktivitāte: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

2.1. Rīcība: Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

Pieejamais finansējums ir Ls 24 018,07.

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus.

Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīti – tūristu pulcēšanās, atpūtas un nakšņošanas vietu labiekārtošana (informācijas centri, stendi, norādes, soliņi, atkritumu savākšanas vietas, tualetes, servisa mājas, ugunskura vietas, aktīvās atpūtas laukumi, peldvietas, kempingu laukumi). Vietējo zivsaimniecību produkciju piedāvājumu risinājumi un to nodrošināšana (aukstuma iekārtas zivju uzglabāšanas nodrošināšanai, tirdzniecības stendi). Zivsaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta pasākumi piekrastes tūristiem.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Mācības projektu iesniedzējiem

ezf_logo.jpg elfla.jpg

20. aprīlī biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» aicina potenciālos projektu iesniedzējus uz informatīviem semināriem:

  • plkst. 09.00 Attīstības un plānošanas nodaļa telpās Dundagas pilī, Pils ielā 14;
  • plkst. 14.00 Ugāles pagasta pārvaldes zālē.

Ance Remesa, biedrības koordinatore tel.28646518
Māra Zadiņa, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) administratīvā vadītāja tel. 26194609

d.m.Y H:i · 0 Comments

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss

elfla.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411 .pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».

Projektus pieņems no 7. V līdz 7. VI biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Tur pat katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai. Tuvākas ziņas biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 26194609 — Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) administratīvā vadītāja Māra Zadiņa — un 28646518 — koordinatore Ance Remesa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Kopējais piešķirtais finansējums Ls 125 745,62) paredzēts šādām rīcībām.

1. aktivitāte.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

1.1. «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», pieejamais finansējums — Ls 38 501,73.

Mērķis. Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos.

Risinājuma iespējas. Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē atbalsta atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu, vides sakoptības nodrošināšanu — bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana, kapsētu labiekārtošana.

Tirgus pieejamības nodrošināšana vietējo sīkražotāju produkcijai — darbnīcu un darba telpu izveide un labiekārtošana, vietējo amatnieku un sīkražotāju darbības atbalstam. Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas reklāmas pasākumu atbalsts (stendu iegāde vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai).

Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide. Informācijas tīklu darbības nodrošināšana (datora iegāde), mājas lapu izveide, vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.

2. aktivitāte.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», pieejamais finansējums — Ls 58 999,37.

Mērķis. Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.

Risinājuma iespējas. Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē atbalsta vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanu un atjaunošanu. Novadnieku ekspozīciju izveidi, publisko kolekciju eksponēšanu, popularizēšanu.

Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.

Sabiedrības iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana — rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri, veselības veicināšanas centri — telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde sporta un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai.

3. aktivitāte.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai; iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

3.1. «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos»

3.2. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos

Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībai — Ls 28 244,52.

3.1. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.

Mērķis. Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai. Tehnikas iegādei audzēšanas procesa nodrošināšanai. Saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes iekārtu iegādei vai izveidei.

3.2. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.

Mērķis. Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. Iepirktās un saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes, pārstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

Māra Zadiņa,
Eiropas Zivsaimniecības fonda administratīvā vadītāja

*Lejuplādēt 4. kārtas kritērijus.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss

ezf_logo.jpg

Projektus pieņems no 7. V līdz 7. VI biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Tur pat katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai. Tuvākas ziņas biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 26194609 — Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) administratīvā vadītāja Māra Zadiņa — un 28646518 — koordinatore Ance Remesa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts, attiecīgi izvēloties atbilstošo programmu un pasākumu vai Lauku attīstības programmas pasākumi 411 un 413, vai Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumi 401, un sadaļā pieteikšanās noderīga informācija ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā arī iespēja projektu iesniegt kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parastu, e-pasta adrese lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» (piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 69102,54) šādām aktivitātēm un rīcībām.

1. Aktivitāte. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.

1.1. Rīcība. Ciematu atjaunošana un attīstība, pieejamais finansējums — Ls 54918,06.

Mērķis. Uzlabot infrastruktūras kvalitāti, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

Risinājuma iespējas.

Aktivitātē atbalsta ciematu teritorijās ierīkot vai uzlabot pašvaldības ceļu segumu, gājēju celiņus, apgaismojumu.

Vietējiem iedzīvotājiem nodrošināt kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamību un tās labiekārtot, paaugstināt pakalpojuma kvalitāti. Eksponēt tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojumu. Labiekārtot un nodrošināt pieejamību pludmalei. Labiekārtot vietējo tirgus vietu teritoriju.

Rekonstruēt un tīrīt virszemes ūdeņu atklātos novadgrāvjus, izveidot dīķus, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.

2. Aktivitāte. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.

2.1. Rīcība. Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums — Ls 7530,05.

Mērķis. Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus.

Risinājuma iespējas.

Aktivitātē atbalsta labiekārtot tūristu pulcēšanās, atpūtas un nakšņošanas vietas (informācijas centri, stendi, norādes, soliņi, atkritumu savākšanas vietas, tualetes, servisa mājas, ugunskura vietas, aktīvās atpūtas laukumi, peldvietas, kempingu laukumi). Vietējo zivsaimniecību produkciju piedāvājumu risinājumi un to nodrošināšana (aukstuma iekārtas zivju uzglabāšanas nodrošināšanai, tirdzniecības stendi). Zivsaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta pasākumi piekrastes tūristiem.

3. Aktivitāte. Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbības dažādošana.

3.1. Rīcība. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana, pieejamais finansējums — Ls 6654,43.

Mērķis. Zivsaimniecības uzņēmumu un zivsaimniecībā strādājošo ekonomiskās darbības stabilizācija un attīstība.

Risinājuma iespējas.

Aktivitātē atbalsta sīkā uzņēmuma izveidei, kura darbības veids nesaistās ar zivsaimniecību. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana, attīstot papildu darbības virzienus, kas nesaistās ar zivsaimniecību.

Māra Zadiņa,
Eiropas Zivsaimniecības fonda administratīvā vadītāja

Lejuplādēt 3. kārtas kritērijus.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Jautājumi par projekta sagatavošanu

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Labdien!

Mēs esam biedrības „VASSA” biedri. Tā ir Ventspils aktīvo sieviešu biedrība. Mēs esam ~ 30 sievietes, kuras pārsvarā nodarbojas ar biznesu. Nodarbojamies ar labdarību, pašattīstību un rādošām nodarbībām. Tā, ka mūsu biedrībā arī sievietes no laukiem, izdomājām veidot Ances pagastā, Rindas ciemā mūsu mācību, radošo nodarbību un atpūtas centru ar mērķi piesaistīt lauku sievietes un veidot biedrības „VASSA” Rindas ciema apakšstruktūru. Tagad nodarbojamies ar projektu „Biedrības VASSA biedru apmācība projektu sagatavošanā”. Tā, ka mums savu telpu nodarbībām Ventspilī nav, grībām saremontēt mūsu telpas Rindas ciemā. Jūsu mājas lapā publicēta informācija par projektu “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Bet mēs, laikam nokavējam projekta pieteikuma termiņu. Lūdzam mums atrakstīt, vai tiek plānota šo vai līdzīgu projektu otrā kārta, lai mēs varam laicīgi sagatavot projektu?

Ar cieņu, Tatjana Laizāne „Biedrības VASSA biedru apmācība projektu sagatavošanā” koordinatore

29405288

Paldies par izrādīto interesi! Tā kā esam sazinājušās telefoniski, atliek tikai gaidīt, kad tiks izsludināta projektu pieņemšana. Vēlot veiksmi - ar cieņu, Ilona Znots - Znotiņa, ZBA koordinatore.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/zba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki