Attīstības stratēģijas izstrāde

Attīstības stratēģijas izstrāde 2012. gadā

Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde ir uzsākta 28.06.2012. Iepriekšējā pusgadā ir sagatavots Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts, kas ir izskatīts 2012. gada novembra sabiedriskajās apspriedēs un Dundagas novada domē 2012. gada 20. decembrī. Ir saņemti sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par sagatavoto dokumenta projektu, kas bija par pamatu domes 20.12.2012. lēmumam precizēt darba uzdevumu un saskaņot Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādes termiņus ar Kurzemes reģiona plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiku.

Lejuplādēt apkopotos iebildumus un priekšlikumus.

Attīstības stratēģijas izstrādes vadītājs Guntis Kļaviņš

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm

Dundagas novada pašvaldība rīko Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriedes:

  • 26.11.2012. — par ilgtermiņa attīstības vīziju, pamatnostādnēm un stratēģiskajiem mērķiem;
  • 28.11.2012. — par ilgtermiņa prioritātēm un novada specializāciju;
  • 30.11.2012. — par telpiskās attīstības perspektīvu.

Apspriedes notiks novada domes sēžu zālē Pils ielā 5 - 1, Dundagā, plkst. 18.00.

Lejuplādēt un iepazīties ar Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu.

Par jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskajām apspriedēm un stratēģijas projektu, lūdzu zvanīt dokumenta izstrādes vadītājam Guntim Kļaviņam pa tālruņiem 26589033, 63237511.

Sēžu protokoli

26.11.2012. sēdes protokols.
28.11.2012. sēdes protokols.
30.11.2012. sēdes protokols.

d.m.Y H:i

Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē

Dundagas novada pašvaldība aicina sabiedrības pārstāvjus iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā.

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmumu ir uzsākta Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Domes apstiprinātais darba uzdevums paredz iesaistīt sabiedrības pārstāvjus Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā.

Darba grupas dalībnieki ir jāizvēlas ar atklātas procedūras palīdzību, publi¬cējot informāciju par darba grupas izveidi saskaņā ar Ministru kabineta 25.08.2009 noteikumiem «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā».

Pašvaldība lūdz sabiedrības grupas, kā arī atsevišķas fiziskas personas pieteikties Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā, nosūtot rakstisku pieteikumu pa pastu Dundagas novada pašvaldībai vai pieteikuma kopiju uz e-pasta adresi: guntis.klavins@dundaga.lv, vai pa faksu 63237851 līdz 21.11.2012. plkst. 14.00.

Lejuplādēt pieteikuma veidlapas privātpersonām vai organizācijām.

Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas pirmā sanāksme notiks 03.12.2012. plkst. 18.00 novada domes sēžu zālē Pils ielā 5 - 1, Dundagā.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Dundagas novada pašvaldība uzsāk Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādā no 2012. gada jūlijam līdz decembrim, pamatojoties uz Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmumu «Par Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu» (protokola Nr.188., 21.§).

Mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Dundagas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2030.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Dundagas novada ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) nākotnes redzējumu;
  2. piedalīšanās Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 03.08.2012., elektroniski sūtot Attīstības un plānošanas nodaļai uz e-pasta adresi attistibas.nodala@dundaga.lv, telefoniski 63237857 vai rakstiski, adresējot to Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270, norādot vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu.

Precizētu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām ievietos Dundagas novada pašvaldības interneta lapā, nosūtīs uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēs novada laikrakstā «Dundadznieks».

Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc projekta sagatavošanas, kad rīkos sanāksmes ar iedzīvotājiem. Pēc grafika tās plānotas septembrī.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un dokumenta izstrādes vadītājs ir Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns (lauris.laicans@dundaga.lv, 63237857).

d.m.Y H:i
You could leave a comment if you were logged in.
sabiedribas_lidzdaliba/ilgtspejigas_attistibas_strategija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki