Domes sēdē 25.11.2009.

Detālplānojums

Apstiprināja īpašuma «Atvari» detālplānojumu.

Budžeta grozījumi

Atrastās mantas (baļķu) izsolē ir iegūti Ls 1222. Tos iekļāva budžetā sociālajiem pabalstiem trūcīgajiem iedzīvotājiem, atņemot no summas izdevumus par baļķu savākšanu un transportēšanu.

Kapitāldaļu pārņemšanu

Piekrita pārņemt novada domes bez atlīdzības sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» 32 kapitāldaļas.

Īres parādnieki

Domes bilancē trīs gadus stāv īres maksas parādi, par kuriem ik gadu ir rakstītas brīdinājuma vēstules, bet reakcija no parādnieku puses nav bijusi. Nolēma parādus (Ls 183,64) dzēst no pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem.

Atkritumu apsaimniekošana

Nolēma sagatavot visam novadam vienotus atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus.

Satiksmes drošība

Nolēma uzstādīt zīmi «Stāvēt aizliegts» no Talsu puses pie iebrauktuves bērnudārzā Talsu ielā 7. Ar grants segumu sakārtot laukumiņu starp braucamo daļu un ietvi pretī «Tirgoņiem». Gar «Tirgoņu» trotuāra malu nokrāsot dzeltenu apmali.

Tirgus attīstība

Nolēma nekustamo īpašumu Pils ielā 3 starp tirgu un pastu sakārtot un izmantot tirgus paplašināšanai.

Domes administrācijas nolikums

Apstiprināja novada domes centrālās administrācijas nolikumu un darba kārtības noteikumus. Izpilddirektoru Elmāru Pēterhofu iecēla par centrālās administrācijas vadītāju.

Pagastu ģerboņi

Apstiprināja nolikumu par Dundagas un Kolkas pagasta ģerboņiem.

Kultūras funkciju deleģēšana

Nolēma ar 1. I slēgt līgumu ar biedrību «Zaļais novads» par kora darbības finansēšanu un tāpēc brīdināt kora diriģenti un koncertmeistari par darba devēja maiņu.

Mazirbes internātskolas

Apstiprināja Mazirbes internātpamatskolas nolikuma jauno redakciju un nolēma ar 1. I reģistrēt Mazirbes internātpamatskolu Valsts ieņēmumu dienestā kā patstāvīgu pašvaldības iestādi.

Dzīvokļu jautājumi

Uzņēma vienu iedzīvotāju dzīvokļu rindā.

Atbalsts sportam

Nolēma sporta komandas pielīdzināt pašdarbības kolektīviem un atbrīvot pašvaldības iedzīvotājus no telpu nomas par treniņiem pašvaldībai piederošās telpās.

Lauksaimnieku apbalvošana

Ieteica apbalvošanai gadskārtējā lauksaimnieku gada noslēguma pasākumā Astridu Aldu Šperliņu, Daini Derkevicu, Imantu Ludeviku un Induli Ķierpi.

Adreses piešķiršana

Baptistu draudzes dievnamam apstiprināja adresi Pāces iela 2a.

Amata vietu likvidēšana

Paredzot vidusskolā ēdināšanas pakalpojumu nodot privātam uzņēmējam un siltumapgādi pārņemot pašvaldības saimnieciskajam dienestam, uzdeva vidusskolas direktorei brīdināt skolas virtuves darbiniekus un direktora vietnieku saimnieciskajā darbā par paredzamajām izmaiņām un iespējamo darba attiecību izbeigšanu.

VSPC reorganizācija

Nolēma ar 1. XII uzsākt pašvaldības iestādes «Dundagas Veselības un sociālās palīdzības centrs» reorganizāciju un veidot pašvaldības uzņēmumu SIA «Dundagas veselības centrs».

pasvaldiba/sedes/25.11.2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki