2011. gada 22. jūnijā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 11 22. jūnijā plkst. 9.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par grozījumiem domes lēmumā par cirsmas izsoli.
 3. Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā.
 4. Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā.
 5. Par īpašumiem «Priedītes» un «Vecie Sīkraga» kapi.
 6. Par saistošajiem noteikumiem ielu tirdzniecībai.
 7. Par ielu tirdzniecību Jūras svētkos Kolkā.
 8. Par PII «Kurzemīte» kāpņu remontu.
 9. Par siltumapgādes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi.
 10. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā.
 11. Par atkritumu tarifiem.
 12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 13. Par koku ciršanu ārpus meža zemes.
 14. Par skolēnu autobusa izmantošanu.
 15. Par dzīvokļu jautājumiem.
 16. Par sociālo pakalpojumu sniegšanu «Jaundundaga» un «Stacija».
 17. Par pansijas «Jaundundaga» nolikuma grozījumiem.
 18. Par domes lēmuma atcelšanu.
 19. Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju.
 20. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu.
 21. Par detālplānojumu īpašumam «Celmi».
 22. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Gobzemes».
 23. Par pārstāvja deleģēšanu attīstības padomē.
 24. Par atbildīgās personas maiņu detālplānojuma izstrādei īpašumam «Vecvagari».
 25. Par atbildīgās personas maiņu Dundagas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei.
 26. Par publisko gada pārskatu.
 27. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
 28. Dažādi jautājumi.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.06.17.2011._gada_22._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki