2011. gada 27. jūlijā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 12 š.g. 27.jūlijā plkst. 9.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu.
 3. Par domes lēmuma par Dundagas Tautas nama izsoles atcelšanu
 4. Par piedalīšanos projektā (tautas tērpi dejotājiem).
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Dundagas kultūras pils kultūras pasākumiem.
 6. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā.
 7. Par finanšu piešķiršanu volejbola sacensībām «Pāces kauss».
 8. Par Pils iela 5-1 plānotiem remontdarbiem.
 9. Par civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālista amatu Dundagas novada pašvaldībā.
 10. Par piedalīšanos projektā «Dundagas Dakterlejai — 200».
 11. Par grāmatvedības datu ievadīšanu jaunajā datorprogrammā «Horizon».
 12. Par īpašuma iegādi.
 13. Par budžeta grozījumiem.
 14. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 15. Par zemes nomu.
 16. Par politiski represēto personu statusa piešķiršanas komisijas likvidēšanu.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 18. Par īpašuma iegādes piedāvājumu.
 19. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 20. Par dzīvokļu jautājumiem.
 21. Par grozījumiem amatalgas noteikšanas metodikā.
 22. Par sporta darba organizēšanu Dundagas novadā.
 23. Par saistošajiem noteikumiem «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā».
 24. Par saistošajiem noteikumiem «Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā»».
 25. Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu V. Reimartusei.
 26. Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu A. Kālim.
 27. Par finansiālu atbalstu Līvu svētkiem un izdevumiem Lībiešu bērnu un jauniešu radošajai nometnei.
 28. Par zemes ierīcības projektu īpašumiem.
 29. Par nosaukuma un adrese piešķiršanu.
 30. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 31. Par detālplānojumu īpašumam «Ezeru Spīdolas».
 32. Par izpilddirektora amatu.
 33. Dažādi jautājumi.

Sēdes protokols.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.07.22.2011._gada_27._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki