2011. gada 24. augustā

Dundagas novada domes sēde Nr. 13. 24. augustā plkst. 9.00.

Darba kārtība:
 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
 4. Par izmaiņām privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā.
 5. Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 6. Par adreses piešķiršanu.
 7. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
 8. Par ierakstu precizēšanu adrešu reģistrā.
 9. Par īpašuma «Mežrukši» detālplānojuma grozījumiem.
 10. Par zemes nomu.
 11. Par siltumapgādes tīkla renovāciju Mazirbē.
 12. Par īpašuma «Lorenči» atsavināšanu.
 13. Par īpašuma «Priedītes» atsavināšanu.
 14. Par finansējuma palielināšanu projektam.
 15. Par jauniešu mītnes izmantošanas maksu skolēniem.
 16. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 17. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
 18. Par saistošo noteikumu «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas» apstiprināšanu.
 19. Par Valsts mērķdotācijas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem

pirmsskolas programmām sadales kārtību.

 1. Par jaunsargu kustību.
Komitejās neskatītie jautājumi:
 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
 2. Par detālplānojumu īpašumam «Celmi».
 3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 4. Par izmaiņām komisiju sastāvos.

Komitejās skatītie, bet uz domes sēdi nevirzītie jautājumi:
 • Par pašvaldības autotransporta izmantošanu.
 • Par pašvaldības īpašumu apdrošināšanu.
 • Par līdzekļiem malkas iegādei.
 • Par pašvaldības iestāžu darbinieku nokļūšanu līdz darba vietai.
 • Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķi Kolkas pagasta Ušu ciemā.
 • Par jumta remontu PII «Kurzemīte».
 • Par īpašuma Pils iela 9 sadalīšanu.
 • Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
 • Par siltā ūdens sagatavošanu PII «Kurzemīte».
 • Par sporta darba organizatoru.

Protokols.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.08.22.2011._gada_24._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki