2011. gada 15. septembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 10 15. septembrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Saistošo noteikumu «Par Dundagas novada simboliku» apstiprināšana.
 2. Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana.
 3. Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā dzīvoklī.
 4. Par pils telpu nomas izsoli.
 5. Par godināšanu 18. novembrī.
 6. Par dzīvokļu jautājumiem.
 7. Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu.
 8. Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā.
 9. Par atļauju apvienot amata pienākumus.

Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi Nr. 10. 15. septembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu.
 2. Par pašvaldības zemes gabala «Meža ielas apbūve» nomu.
 3. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Lecnieki».
 4. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 5. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
 6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 7. Par pašvaldības autotransporta izmantošanu.
 8. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
 9. Par jumta remontu PII «Kurzemīte».
 10. Par līdzekļiem malkas iegādei.
 11. Par Kubalu muzeja projekta līdzekļiem.

Dažādi jautājumi.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.09.12.2011._gada_15._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki