2011. gada 29. septembrī

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 14 š.g. 29. septembrī plkst. 13.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par jumta remontu PII «Kurzemīte».
 3. Par līdzekļiem malkas iegādei.
 4. Par līdzekļiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas siltumtrases izbūvei.
 5. Par Kolkas internāta izmaksām.
 6. Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā (SIK komiteja).
 7. Par pils telpu nomas izsoli.
 8. Par telpu izmantošanas maksas noteikšanu Dundagas vidusskolā.
 9. Par logu nomaiņu Pils ielā 5-4.
 10. Par budžeta grozījumiem.
 11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 12. Par parāda piedziņu.
 13. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 14. Par braukšanas maksas segšanu izglītojamajiem.
 15. Par pašvaldības īpašuma «Pils iela 6a» nomas maksu.
 16. Par pašvaldības īpašuma «Pils iela 6a» privatizācijas projektu.
 17. Par pašvaldības īpašuma apdrošināšanu.
 18. Par pašvaldības zemes gabala «Meža ielas apbūve» nomu.
 19. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Lecnieki».
 20. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 21. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
 22. Par pašvaldības autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu.
 23. Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
 24. Saistošo noteikumu «Par Dundagas novada simboliku» apstiprināšana.
 25. Karogu lietošanas noteikumu apstiprināšana.
 26. Par piekrišanu personas iemitināšanai īrnieka izīrētā dzīvoklī.
 27. Par dzīvokļu jautājumiem.
 28. Par sporta komisijas nolikumu un sastāvu.
 29. Par izmaiņām Kolkas pamatskolas nolikumā.
 30. Par atļauju apvienot amata pienākumus.
 31. Par atļauju apgūt pirmsskolas izglītības programmu ģimenē.
 32. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 33. Par zemes vienības atdalīšanu.
 34. Par zemes īpašuma sadalīšanu.
 35. Par SIA «Dundagas veselības centrs» valdes locekļa atcelšanu.
 36. Par SIA «Dundagas veselības centrs» valdes locekļa iecelšanu.
 • Dažādi jautājumi

Protokols, protokols ar grozījumiem

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.09.26.2011._gada_29._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki