2011. gada 27. oktobrī

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 17 2011. gada 27. oktobrī plkst. 13.00 ar šādu darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par Dundagas vsk. telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem.
 3. Par saistošajiem noteikumiem «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā».
 4. Par apdrošināmiem pašvaldības objektiem.
 5. Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.
 6. Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu.
 7. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 8. Par zemes nomas pirmtiesībām.
 9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 10. Par adreses piešķiršanu.
 11. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Trīskalniņi».
 12. Par pirmskolas iestāžu muzikālo pedagogu slodzi.
 13. Sociālā dienesta funkcionālā darbības analīze un turpmākā darbība.
 14. Ētikas komisijas sastāvs.
 15. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā».
 16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 17. Par godināmajiem valsts svētkos 18. novembrī.

Saistošo noteikumu projekti

27.10.2011. sēdes Nr. 17 protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.10.25.2011._gada_27._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki