2011. gada 10. novembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 12 2011. gada 10. novembrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par skolu atskaitēm (Dundagas un Mazirbes).
 2. Sociālā dienesta funkciju izpildes nodrošināšanu.
 3. Par Ētikas komisijas sastāvu.
 4. Par amatu vietām 2012.gadā.
 5. Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem.
 6. Par sadarbības līgumu kultūras jomā.
 7. Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 12. 2011. gada 10. novembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par zemes nomu.
 2. Par NĪA nodaļas tehnisko projektu īstenošanu.
 3. Par saimniecisko darbu veikšanu pašvaldības iestādēs.
 4. Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju projektiem.
 5. Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām
 6. Par dalību projekta «Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība» 2. kārtā.

Dažādi jautājumi

 1. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.11.07.2011._gada_10._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki