2011. gada 8. decembrī

Novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 13 2011. gada 8. decembrī plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā.
  2. Par grozījumiem pansijas «Jaundundaga» nolikumā.
  3. Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā.
  4. Par līdzfinansējumu Talsu slimnīcas būvniecībai.
  5. Par ēdināšanas maksu Kolkas pamatskolā un bērnudārzā.
  6. Par dzīvokļu jautājumiem.
  7. Par 2012. gada budžetu: Sociālais dienests, pabalsti, pansija «Jaundundaga», bibliotēkas, avīze «Dundadznieks»; Kolka: sociālais darbinieks, internāts, pabalsti.
  8. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.12.06.2011._gada_8._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki