2011. gada 15. decembrī

Novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 13 2011. gada 15. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par avīzes «Dundadznieks» cenu decembrī.
 2. Par zvejas rīku nomas maksas ieņēmumu pārcelšanu no pamatbudžeta uz speciālo budžetu.
 3. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 4. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansēšanu.
 6. Par SIA «Viktorija DR» debitora parāda dzēšanu.
 7. Par debitora parādu norakstīšanu par zvejas rīkiem.
 8. Par projekta «Lifta izbūve VSPC» vadības maiņu.
 9. Par īres līguma pārtraukšanu.
 10. Par LPS Novadu valdes lēmuma izpildi.
 11. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā: par Kolkas peldvietas labiekārtošanu; par Dundagas ielu apgaismojuma projekta īstenošanu; par PII «Kurzemīte» teritorijas labiekārtošanu; par Brīvības ielai pieguļošās teritorijas virsūdens novadīšanas sistēmas izbūvi.
 12. Par Dundagas vidusskolas dalību sadraudzības projektā.
 13. Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
 14. Par dotāciju biedrībai «Aprūpes nams «Stacija»».
 15. Par dotāciju biedrībai «Zaļais novads».
 16. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma maksas apstiprināšanu.
 17. Par darba slodžu izmaiņām Kolkas pamatskolas internātā.
 18. Par darbinieku Kolkas pagasta pārvaldē darbam ar sociālajiem jautājumiem.
 19. Par 2012. gada budžetu (pārvalde Dundagā un Kolkā, grāmatvedība).
 20. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.12.12.2011._gada_15._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki