2011. gada 22. decembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc domes sēdi Nr. 22 2011. gada 22. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm.
 2. Par deputātu pieprasījumu.
 3. Par avīzes «Dundadznieks» cenu.
 4. Par zvejas rīku nomas maksas ieņēmumu pārcelšanu no pamatbudžeta uz speciālo budžetu.
 5. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 6. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 7. Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansēšanu.
 8. Par SIA «Viktorija DR» debitora parāda dzēšanu.
 9. Par debitora parādu norakstīšanu par zvejas rīkiem.
 10. Par projekta «Lifta izbūve VSPC» vadības maiņu.
 11. Par LPS Novadu valdes lēmuma izpildi.
 12. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā: par Kolkas peldvietas labiekārtošanu; pr Dundagas ielu apgaismojuma projekta īstenošanu; par PII «Kurzemīte» teritorijas labiekārtošanu.
 13. Par Dundagas vidusskolas dalību sadraudzības projektā.
 14. Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
 15. Par dotāciju biedrībai «Zaļais novads».
 16. Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju projektiem.
 17. Par darba slodžu izmaiņām Kolkas pamatskolā un pārvaldē.
 18. Par darbinieku Kolkas pagasta pārvaldē darbam ar sociālajiem jautājumiem.
 19. Par sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu.
 20. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
 21. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 22. Par Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu.
 23. Par Kultūras pils jauniešu mītnes – viesnīcas dežurantiem.
 24. Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem.
 25. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā.
 26. Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā.
 27. Par ēdināšanas maksu Kolkas pamatskolā un bērnudārzā.
 28. Par dzīvokļu jautājumiem.
 29. Par a/s «Latvenergo» dāvinājuma pieņemšanu.
 30. Dažādi jautājumi.

Projekts Grozījumi Dundagas novada pašvaldības nolikumā.

Projekts Saistošie noteikumi līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem.

Sēdes protokols 22.12.2011. Nr. 22

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.12.20.2011._gada_22._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki