2012. gada 5 . janvārī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 1 2012. gada 5. janvārī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par finansējumu biedrībai «Aprūpes nams «Stacija»».
  2. Par finansējumu SIA «Dundagas veselības centrs».
  3. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai.
  4. Par aģentūras «Dundagas pils» izveidošanu.
  5. Par pašvaldības pulciņu vadītāju un koncertmeistaru amatalgas noteikšanu.
  6. Par līdzfinansējumu Līvu savienības Līvu fonda pasākumiem.
  7. Par budžetu 2012. gadam (Kubalu skola-muzejs, PII «Kurzemīte», Dundagas viduskola, Kolkas tautas nams).
  8. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.02.2012._gada_5_._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki