2012. gada 26 . janvārī

Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 1 2012. gada 26. janvārī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm.
 2. Par elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu.
 3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Ozollapas».
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Juzupi».
 5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Lauciņi».
 6. Par nosaukuma piešķiršanu «Mazlazdiņi».
 7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu «Lāses».
 8. Par zemes ierīcības projektu «Rozīši».
 9. Par zemes ierīcības projektu «Kurpnieki».
 10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11. Par īpašumu «Priedītes» un «Lorenči» izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
 12. Par saistošajiem noteikumiem «Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012. gadā».
 13. Par 2011.gada budžeta izpildi.
 14. Par finansējumu SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Kolkas Ūdens».
 15. Par apkopējas Pils ielā 5 un ielu tīrītāja Saules ielā 8 amata vietu izveidošanu.
 16. Par saimnieciskajām amata vienībām Kolkas pamatskolā .
 17. Par amata vienības izveidi — strādnieks Dundagas vidusskolā.
 18. Par darba laiku Kolkas Tautas namā.
 19. Par grozījumiem amatalgu noteikšanas metodikā.
 20. Par pašvaldības pulciņu vadītāju un koncertmeistaru amatalgas noteikšanas metodikas atcelšanu.
 21. Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības iestāžu pašdarbības kolektīva vadītājiem un interešu izglītības pulciņu vadītājiem.
 22. Par finansējumu biedrībai «Aprūpes nams «Stacija»».
 23. Par finansējumu SIA «Dundagas veselības centrs».
 24. Par finansējumu Līvu fondam 2012. gadā.
 25. Par finansējuma piešķiršanu pensionāru klubam «Sendienas».
 26. Par finansējuma piešķiršanu invalīdu biedrībai «Cerības».
 27. Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām.
 28. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai.
 29. Par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
 30. Par Ziemeļkurzemes kamerorķestri.
 31. Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi.
 32. Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbības nodrošināšanai.
 33. Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi profesionālās ievirzes sporta skolas programmu realizācijā.
 34. Par 2012.gada budžeta projektu.
 35. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 36. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu.
 37. Par nedzīvojamās telpas nomu Kolkas pagasta «Pastniekos».

Dažādi jautājumi

 1. Par aģentūras «Dundagas pils» izveidošanu.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.23.2012._gada_26_._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki