2012. gada 16. februārī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 2 2012. gada 16. februārī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību

  1. Par Mazirbes skolas dzīvojamo telpu siltuma maksas noteikšanu.
  2. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem.
  3. Par pansijas istabas īres maksas noteikšanu.
  4. Par īpašuma Dinsberga iela 1 pārņemšanu.
  5. Par pašvaldības zemes īpašuma «Zeme Pils ielā» sadalīšanu.
  6. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Dīriņi».
  7. Par 2012.gada budžeta grozījumiem.
  8. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.02.13.2012._gada_16._februari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki