2012. gada 23. februārī

Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 2 2012. gada 23. februārī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm.
 2. Par Mazirbes skolas dzīvojamo telpu siltuma maksas noteikšanu.
 3. Par pansijas istabas īres maksas noteikšanu.
 4. Par īpašuma Dinsberga iela 1 pārņemšanu.
 5. Par pašvaldības zemes īpašuma «Zeme Pils ielā» sadalīšanu.
 6. Par Latvijas valsts meži biroja ēkas metu konkursu.
 7. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Dīriņi».
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi «Pitraga Vītoli».
 9. Par nekustamā īpašuma «Trīskalniņi» zemes ierīcības projektu.
 10. Par nekustamā īpašuma «Piliņi» zemes ierīcības projektu.
 11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (2).
 12. Par domes lēmuma atcelšanu daļā (par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu).
 13. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
 14. Par novada robežu grozīšanu.
 15. Atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu precizējumi.
 16. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem iedzīvotājiem.
 17. Par dalību atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā.
 18. Par saistošo noteikumu «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» precizējumiem.
 19. Par sabiedriskās kārtības noteikumiem.
 20. Par telpām Meža dienestam.
 21. Par sociālo rehabilitāciju GL.
 22. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 23. Par aģentūras «Dundagas kultūras pils» izveidošanu.
 24. Par grozījumiem iestādes «Dundagas kultūras centrs» nolikumā.
 25. Par tūrisma organizatora amata vietas atjaunošanu.
 26. Par 2012.gada budžeta grozījumiem.

Dažādi jautājumi

 1. Par Dundagas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas noteikšanu.

Sēdei sagatavotie saistošo notiekumu projekti:

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.02.20.2012._gada_23._februari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki