2012. gada 22. martā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 3 2012. gada 22. martā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm.
 2. Par SIA «Kolkasrags» 2011. gada pārskatu.
 3. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2011. gada pārskatu.
 4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu nometnēm Kolkas pamatskolā.
 5. Par NĪN parāda piedzinu.
 6. Par ceļu fonda izlietojumu 2011. gadā un plānu 2012. gadam.
 7. Par nekustamā īpašuma «Košraga Vagari» sadalīšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma «Saullēkti» sadalīšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma «Jugumegi» sadalīšanu.
 10. Par zemes ierīcību īpašumā «Kraujas».
 11. Par nosaukuma piešķiršanu.
 12. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 14. Par zemju nomu.
 15. Par zemes maiņu.
 16. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 17. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 18. Par telpu nomu «Zītaros».
 19. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J.B.
 20. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu V.S.
 21. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu A.T.
 22. Par Sociālā dienesta darbības izvērtējumu.

Dažādi jautājumi.

 • Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 • Par cirsmas «Jušu Anši» pārdošanas izsolē sākumcenas noteikšanu.

Sēdes protokols.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.03.19.2012._gada_22._marta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki