2012. gada 12. aprīlī

Novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 5 2012.
gada 12. aprīlī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi.
 2. Par Bāriņtiesas darbības pārskatu 2011. gadā.
 3. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā.
 4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā».
 5. Par par sporta profesionālās ievirzes programmas īstenošanas iespējām Dundagas vidusskolā.
 6. Par saistošajiem noteikumoiem «Par sabiedrisko kārtību».
 7. Dažādi jautājumi.

Novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi Nr. 4. 2012. gada 12. aprīlī plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību:

 1. Par nekustamā īpašuma apvienošanu, īpašums «Salmiņi».
 2. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam, īpašums «Mazirbes Stūrīši».
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Bāka Kolka».
 4. Par Dundagas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanu.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, īpašums «Dzelzceļa ēka».
 6. Par īpašuma «Celmi» detālplānojuma apstiprināšanu.
 7. Par pašvaldības zemju nomu.
 8. Par telpu nomu Kolkas tautas namā.
 9. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.04.10.2012._gada_12._aprili.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki