2012. gada 19. aprīlī

Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 4 2012. gada 19. aprīlī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par SIA «Kolkas ūdens» 2011. gada pārskatu.
  2. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 2011. gada pārskatu.
  3. Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
  4. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
  5. Par elektroenerģijas iegādi brīvajā elektroenerģijas tirgū.
  6. Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem.
  7. Par pabalstiem jaundzimušajiem.
  8. Par iepirkumu Dundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotajai rekonstrukcijai.
  9. Par finansējumu kora dalībai dziesmu dienā Preiļos.
  10. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.04.16.2012._gada_19._aprili.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki