2012. gada 26. aprīlī

Novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 4 2012. gada 26. aprīlī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
 2. Par SIA «Kolkas ūdens» 2011.gada pārskatu.
 3. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 2011.gada pārskatu.
 4. Par Dundagas novada Domes 2011.gada pārskatu.
 5. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm.
 6. Par Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 8. Par elektroenerģijas iegādi brīvajā elektroenerģijas tirgū.
 9. Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem.
 10. Par pabalstiem jaundzimušajiem.
 11. Par iepirkumu «Dundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija».
 12. Par finansējumu kora dalībai dziesmu dienā Preiļos.
 13. Par nekustamā īpašuma «Valklejas» sadalīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma «Salmiņi» apvienošanu.
 16. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam «Mazirbes Stūrīši».
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Bāka Kolka».
 18. Par Dundagas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanu.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Dzelzceļa ēka».
 20. Par detālplānojumu īpašumā Celmi apstiprināšanu.
 21. Par pašvaldības zemju nomu.
 22. Par telpu nomu Kolkas tautas namā.
 23. Par Pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz vienu mēnesi.
 24. Par Bāriņtiesas darbības pārskatu 2011.gadā.
 25. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā.
 26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā.
 27. Par profesionālās ievirzes programmas sportā realizēšanu Dundagas vidusskolā.
 28. Par saistošajiem noteikumiem «Par sabiedrisko kārtību».
 29. Par Dundagas novada simboliku.
 30. Par novada robežzīmēm.
 31. Par izmaiņām Mazirbes speciālās internātpamatskolas vadībā.
 32. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
 33. Par īpašuma «Pils iela 9» ilgtermiņa nomu.
 34. Dažādi jautājumi.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.04.23.2012._gada_26._aprili.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki