2012. gada 14. jūnijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 7 2012. gada 14. jūnijā plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

 1. Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai.
 2. Par dzīvokļu jautājumiem.
 3. Par pils aģentūras izveidošanu.
 4. Par papildus finansējumu PII «Kurzemīte»
 5. Par izmaiņām Dundagas novada pašvaldības laikraksta «Dundadznieks» darbībā.
 6. Dažādi jautājumi

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi Nr. 5 2012. gada 14. jūnijā plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību.

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Ezerkalni».
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Rozīši».
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Jaunkristi».
 4. Par nekustamā īpašuma «Pipari» sadalīšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma «Mazpreči» sadalīšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma «Vīnlāses» sadalīšanu.
 7. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Valdnieki».
 8. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Silvijas».
 9. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Ratnieki».
 10. Par nosaukumu nekutamajam īpašumam «Bultas».
 11. Par Vīdales grants karjeru.
 12. Par zemes nomu.
 13. Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu.
 14. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu.
 15. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.06.11.2012._gada_14._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki