2012. gada 28. jūnijā

Novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 7 2012. gada 28. jūnijā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību.
 3. Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai.
 4. Par izdevumiem telpu remontam PII «Kurzemīte».
 5. Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu 2012. gada budžetā.
 6. Par 2011. gada publisko pārskatu.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Ezerkalni».
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Rozīši».
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Jaunkristi».
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Kraujas».
 11. Par nekustamā īpašuma «Pipari» sadalīšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma «Mazpreči» sadalīšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma «Vīnlāses» sadalīšanu.
 14. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Valdnieki».
 15. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Silvijas».
 16. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Ratnieki».
 17. Par nosaukumu nekustamo īpašumu «Bultas».
 18. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumama «Knaķi».
 19. Par Vīdales grants karjeru.
 20. Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika. precizēšanu.
 21. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu.
 22. Par pils aģentūru.
 23. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības laikraksta «Dundadznieks» nolikumā.
 24. Par dzīvokļu jautājumiem.
 • Dažādi jautājumi.

2012.07.28. saistošie noteikumi Nr. 15 «Grozījumi Dundagas novada domes 2012.04.26. saistošajos noteikumos Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību»

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.06.25.2012._gada_28._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki