2012. gada 12. jūlijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 8 2012. gada 12. jūlijā plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību.

 1. Par iesnieguma pārskatīšanu naudas līdzekļu piešķiršanai NZ.
 2. Par sociālās aprūpes nodrošināšanu JB.
 3. Par saistošo noteikumu grozījumiem.
 4. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 5. Par pašvaldības amatierkolektīvu darba organizēšanu.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Jauniešu mītnes izmantošanas kārtība nākamajā mācību gadā.
 2. Par struktūrvienības izveidi Mazirbes skolā.
 3. Par sadarbības projektu ar Eiropas valstīm.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 6 2012. gada 12. jūlijā plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību.

 1. Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu - atputekļošanu.
 2. Par Kolkas mazdārziņu nomu.
 3. Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par kapu apsaimniekošanu.
 2. Par atkritumu apsaimniekošanu.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_12._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki