2012. gada 26. jūlijā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 8 2012. gada 26. jūlijā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu jeb atputekļošanu.
 3. Par finansējumu tehniskā projekta izstrādei ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Kolkā un Dundagā.
 4. Par iekasētās nomas maksas noteikumiem.
 5. Par finansējumu datortehnikas iegādei Kolkas pamatskolā.
 6. Par budžeta grozījumiem.
 7. Par saistošiem noteikumiem par zemesgabalu nomas maksu.
 8. Par centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dundagas pašvaldībā.
 9. Par iestāžu kā pastāvīgu nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju reģistra.
 10. Par bezīpašnieka mantas pārņemšanu.
 11. Par nosaukuma piešķiršanu.
 12. Par iesnieguma pārskatīšanu naudas līdzekļu piešķiršanai N.Z.
 13. Par sociālās aprūpes nodrošināšanu J.B.
 14. Par saistošo noteikumu grozījumiem par sociālajiem pabalstiem.
 15. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 16. Par pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darba organizēšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 18. Par grozījumiem Mazirbes speciālās internātpamatskolas nolikumā.
 19. Par Vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā tehniskā projekta izstrādi.
 20. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
 • Dažādi jautājumi

Projekts Grozījumi Dundagas novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.6 «Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā».

Projekts Saistošie noteikumi Nr.17 «Par zemesgabalu nomas maksas apmēru un iznomāšanas kārtību».

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.23.2012._gada_26._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki