2012. gada 13. septembrī

Dundagas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 10 2012. gada 13. septembrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par funkcionālo auditu sociālo pakalpojumu jomā.
 2. Par DVC deleģēšanas līgumu.
 3. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.
 4. Par Mazirbes skolas nosaukuma maiņu.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par pasaules ģimeņu saietu 2013. gadā Dundagā
 2. Par publiskiem pasākumiem novadā.
 3. Par civilās aizsardzības plānā paredzamām iespējām sniegt palīdzību iedzīvotājiem ārkārtas situācijās.
 4. Izglītības speciālista informācija.
 5. Par skolas tehnisko stāvokli.
 6. Informācija par bērnudārza parādniekiem, grupu komplektāciju.
 7. Par saistošo noteikumu projektu pašvaldības atbalsta piešķiršanai izglītības, kultūras un sporta pasākumiem.

Dundagas novada Domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 8 2012. gada 13. septembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Dīriņi».
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Kurpnieki».
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Ratnieki».
 4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 5. Priekšlikumi par DVC apsaimniekošanas izdevumu samazināšanas iespējām.
 6. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par līdzfinansējumu SIA «Kolkasrags» projektam.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.09.10.2012._gada_13._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki