2012. gada 20. septembrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 9 2012. gada 20. septembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par saistošajiem noteikumiem nodokļu atbalsta pasākumam.
  2. Par vecāku maksu Talsu sporta skolā.
  3. Par papildus finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.
  4. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā.
  5. Par budžeta grozījumiem.
  6. Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 9.
  7. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA «Dundagas veselības centrs».
  8. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē.
  9. Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība.
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.09.17.2012._gada_20._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki