2012. gada 27. septembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 10 2012. gada 27. septembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par saistošajiem noteikumiem nodokļu atbalsta pasākumam.
 3. Par vecāku maksu Talsu sporta skolā.
 4. Par papildus finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
 5. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā.
 6. Par papildus izdevumiem transportam.
 7. Par satiksmes drošības uzlabošanu Brīvības un Pils ielā.
 8. Par papildus līdzekļiem mazās skolas zāles labiekārtošanai.
 9. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē.
 10. Par papildus finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojumam.
 11. Par budžeta grozījumiem.
 12. Saistošo noteikumu «Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 «Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā»» pieņemšana.
 13. Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 9.
 14. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA «Dundagas veselības centrs».
 15. Par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtību.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Dīriņi».
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Kurpnieki».
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Ratnieki».
 19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 20. Par Dundagas novada pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 88500150126 izmantošanu.
 21. Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam «Mazirbes Lauri».
 22. Par nekustamā īpašuma Mazirbes Lauri sadalīšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma «Celmkalni» sadalīšanu.
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu «Janta».
 25. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 26. Par funkcionālo auditu sociālo pakalpojumu jomā.
 27. Par Mazirbes skolas nosaukuma maiņu.
 28. Par īpašuma «Zītari» kanalizācijas remonta nodrošināšanu.
 • Dažādi jautājumi.

—-

Saistošo noteikumu projekti:

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.09.24.2012._gada_27._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki