2012. gada 11. oktobrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 11 2012. gada 11. oktobrī plkst. 11.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.
 2. Par papildus finansējumu Kolkas pamatskolai.
 3. Par dzīvokļu maiņu.
 4. Par statusa noteikšanu trūcīgām personām.
 5. Par starpinstitucionālo komisiju.
 6. Par vientuļas personas aprūpi.
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina apvienoto Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 11/9 2012. gada 11. oktobrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Ziņojums «Piekrastes attīstības perspektīvas vasaras skolas studentu skatījumā» (LLU Mūžizglītības centrs).
 2. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 3. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 9. 2012. gada 11. oktobrī plkst. 14.30 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē.
 2. Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem.
 3. Par nekustamā īpašuma «Mežvidi» sadalīšanu.
 4. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
 5. Par līdzfinansējumu biedrību projektiem.
 6. Par papildus finansējumu traktora remontam.
 7. Par telpu remontu Saules ielā 8.
 8. Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.10.08.2012._gada_11._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki