2012. gada 25. oktobrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 11. 2012. gada 25. oktobrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par papildus finansējumu Kolkas pamatskolai.
 3. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā .
 4. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes budžetā.
 5. Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu.
 6. Par amata vietas izveidi Kolkas pagasta pārvaldē.
 7. Par papildus finansējumu PII «Kurzemīte» .
 8. Par līdzfinansējumu biedrību projektiem.
 9. Par papildus finansējumu traktora remontam.
 10. Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam.
 11. Par telpu remontu Saules ielā 8.
 12. Par Skolas ielas ietves atjaunošanu.
 13. Par 2013. gada budžeta veidošanas pamatprincipiem.
 14. Par grozījumu pašvaldības nolikumā.
 15. Par SIA «Dundagas Veselības centrs» apsaimniekošanas izdevumiem.
 16. Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā.
 17. Par struktūrvienības izveidi.
 18. Saistošo noteikumu «Grozījumi Dundagas novada domes 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu»» pieņemšana.
 19. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 20. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma «Ūdensrozes» sadalīšanu.
 22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam «Vecvalki».
 23. Par nekustamā īpašuma «Tomi» sadalīšanu.
 24. Par Dundagas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem.
 25. Par nekustamā īpašuma «Mežvidi» sadalīšanu.
 26. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
 27. Par institūcijām un amatpersonām, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.
 28. Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu.
 29. Par dzīvokļu maiņu.
 30. Par īres līguma slēgšanu.
 31. Par vientuļas personas aprūpi.
 32. Par godināmajiem 18. novembra svētkos.
 • Dažādi jautājumi.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.10.22.2012._gada_25._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki