2012. gada 8. novembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 12. 2012. gada 8. novembrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pedagogu darba samaksas palielināšanu PII «Kurzemīte».
 2. Par brīvprātīgo darba organizēšanu novadā.
 3. Par jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.
 4. Par telpām biedrībai «Ceļa meklētāji».
 5. Par piedalīšanos projekta «Mana sociālā atbildība» pasākumos.
 6. Par amata vietu pašvaldības amatu katalogā
 7. Par Ziemassvētku paciņām
 8. Par maznodrošināto statusu
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par biedrību «Dundangas Sendienas».

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 11. 2012. gada 8. novembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par nekustamā īpašuma «Avenāji» sadalīšanu.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašuma «Slīteres nacionālais parks».
 3. Par zemju nomu.
 4. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu.
 5. Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmumu Nr. 187., 188. grozījumiem.
 6. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Medņi».
 • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.11.05.2012._gada_8._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki