2012. gada 22. novembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 13. 2012. gada 22. novembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu darba samaksu.
 3. Par Ziemassvētku paciņām.
 4. Par papildus līdzekļiem sportam.
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu (Mazā skola, Pils iela 5, pils apkures remonts).
 6. Par apgaismojuma nomaiņu Dundagas vidusskolas sporta zālē.
 7. Par trimmera un nojumju iegādi.
 8. Par līdzfinansējumu biedrībai «Dundangas Sendienas».
 9. Par apmaļu atjaunošanu Īsā ielā.
 10. Par tehniskā projekta izstrādi ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Maija ielā.
 11. Par pašvaldības autotransportu.
 12. Par nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
 13. Par 2013.gada budžetu.
 14. Par dotācijām sabiedriskām organizācijām 2013.gadam.
 15. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
 16. Par telpu nomu pašvaldības iestādēs.
 17. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā.
 18. Par īpašuma «Jugumegi» sadalīšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma «Avenāji» sadalīšanu.
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Slīteres nacionālais parks».
 21. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Medņi».
 22. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Klārmuiža».
 23. Par Dundagas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.
 24. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu.
 25. Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr. 187., 188 grozījumiem.
 26. Par zemju nomu.
 27. Par piedalīšanos projekta «Mana sociālā atbildība» pasākumos.
 28. Par amata vietu pašvaldības amatu katalogā.
 29. Par atlīdzības noteikšanu.
 30. Par brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju Dundagas novadā apstiprināšanu.
 31. Par domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
 • Dažādi jautājumi.

|Protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.11.20.2012._gada_22._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki