2012. gada 20. decembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājas vietniece Linda Pavlovska izsludina domes sēdi Nr. 15. 2012. gada 20. decembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Novada domes izpilddirektora un priekšsēdētāja p.i. ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par īpašumu Jūras Pērles.
 3. Par līdzfinansējumu projektam «Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija».
 4. Par SIA «Ziemeļkurzeme» pamatkapitāla palielināšanu.
 5. Par Maskavas kora vizīti Kolkā.
 6. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem.
 7. Par grozījumiem 2012.gada budžetā
 8. Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu.
 9. Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu «Mana sociālā atbildība».
 10. Par saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Lielozoli.
 12. Par zemes ierīcības projektu nekutamajam īpašumam Kurči.
 13. Par publiskās apspriešanas rīkošanu Zēņu dīķim.
 14. Par pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu.
 15. Par Sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar Kurzemes tūrisma asociāciju.
 16. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
 17. Par sadarbības līgumu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 18. Par sadarbības līgumu bibliotēku darba nodrošināšanai.
 19. Par sadarbības līgumu izglītības darba nodrošināšanai.
 20. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm.
 21. Par projektu «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā».
 22. Par finansējumu pensionāriem 2013. gadā.
 23. Par 2013. gada budžetu.
 24. Par atvaļinājuma pabalsta izmaksu G.A.
 25. Par vienošanos ar izpilddirektoru par darba attiecību izbeigšanu.
 26. Par domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
 • Dažādi jautājumi.

Saistošo notiekumu projekts «Par koku ciršanu ārpus meža zemes»

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.12.14.2012._gada_20._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki