2013. gada 24. janvārī

Dundagas novada domes priekšsēdētājas pienākumu izpildītājs Linda Pavlovska izsludina domes sēdi Nr. 2. 2012. gada 24. janvārī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Novada domes izpilddirektores un priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par automašīnas atsavināšanu.
 3. Par finansējumu SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Kolkas ūdens».
 4. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā.
 5. Par līgumu ar Talsu sporta skolu.
 6. Par finansējumu kultūras pasākumiem Mazirbes ciemā.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 8. Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupu.
 9. Par vadības grupas pārstāvi projektā.
 10. Par saistošajiem noteikumiem nekustamā īpašuma nodoklim.
 11. Par saistošajiem noteikumiem zemes nomas maksas noteikšanai.
 12. Par bezcerīgu (zaudētu) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
 13. Par telpu nomas maksu Tautas namā draudzei «Prieka vēsts».
 14. Par būvatļaujas apstrīdēšanu.
 15. Par G.L. aprūpes nodrošināšanu institūcijā.
 16. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
 17. Par studiju maksas segšanu.
 18. Par dzīvokļu jautājumiem.
 19. Par 2012. gada budžeta izpildi.
 20. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 21. Par budžetu 2013. gadam.

Dažādi jautājumi

Protokols ar pielikumiem

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.21.2013._gada_24._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki