2013. gada 14. februārī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 4. 2013. gada 14. februārī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Mazirbes internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par dzīvokļu jautājumiem.
 3. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.
 4. Par novada karogu.
 5. Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai.
 6. Par maksas noteikšanu sporta sacensībām.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par dalību tūrisma projektā.
 2. Par dalību 2014. gada tūrisma kataloga izdošanā.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 4. 2013. gada 14. februārī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Dundagas novada ilgtspējīgas stratēģijas darba uzdevuma precizēšanu.
 2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par sabiedrisko kārtību».
 3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par NĪN piemērošanu 2013. gadā.
 4. Par izmaiņām domes izveidoto komisiju sastāvos.
 5. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
 6. Par nekustamā īpašuma «Pāces 8» sadalīšanu.
 7. Par pašvaldības īpašuma «Zēņu dīķis» nomu.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mežvidi».
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Valdnieki».
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Jaunlīdumi».
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam «Amaļi».
 12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmuma Nr.182 1. pielikumā.
 13. Par grozījumiem Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmuma Nr.181 1. pielikumā.
 14. Par nekustamā īpašuma «Grabi» sadalīšanu.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par īpašumu «Jūras Pērles».
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.02.12.2013._gada_14._februari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki