2013. gada 11. aprīlī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 6 2013. gada 11. aprīlī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par dzīvokļu jautājumiem.
 2. Par dalību projektu konkursa 5.kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
 3. Par Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska ģimenēm.
 4. Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem un pedagogiem.
 5. Par stipendiju piešķiršanu izglītojamiem.
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 6 2013. gada 11. aprīlī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Saistošo noteikumu «Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu» pieņemšana.
 2. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā (Biedrība Kolkas radošā grupa, «Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde).
 3. Par piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projektu konkursā (Ielu apgaismojuma rekonstrukcija «Valkmaļi» – «Līči» Kolkā).
 4. Par nosaukuma piešķiršanu.
 5. Par nekustamā īpašuma «Grīvlejas» sadalīšanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Medņi».
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Valdnieki».
 8. Par detālplānojuma projekta īpašumam «Steķi» nodošanu publiskajai apspriešanai.
 9. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
 10. Par zemju nomu.
 11. Par telpu nomu Pils ielā 9.
 12. Par telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā un Kolkas pamatskolā.
 13. Par dalību 2014. gadam Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu tūrisma kataloga izdošanā.
 14. Par dalību projektu konkursa 5. kārtā Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.04.08.2013._gada_11._aprili.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki