Par amata vietas izveidošanu

27. VI domes sēdē izraisījās asas diskusijas par lēmumprojektu izveidot amata vietu Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē (PII) «Kurzemīte».

Kā jau iepriekš Finanšu komitejā bija norādījis domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns un izpilddirektore Inga Ralle, amata vieta paredzēta saimnieciskās daļas vadītājam, bet būtiski, lai šis darbinieks nebūtu tikai priekšnieks, bet gan darītu arī citus vajadzīgos darbus, piemēram, labotu durvju slēdzenes, krēslus utt.

Jau Finanšu komitejas sēdē parādījās divi viedokļi: viens par šī ierosinājuma atbalstīšanu un virzīšanu uz dome sēdi, otrs — vispirms to par to diskutēt jūlija Attīstības un plānošanas komitejas sēdē.

Finanšu komitejas sēdē balsojumā par likumprojekta virzīšanu uz domes sēdi trīs deputāti — Andra Grīvāne, G. Laicāns, Linda Pavlovska — balsoja «par», bet trīs — Gunta Abaja, Ansis Roderts un Aldons Zumbergs — «pret». Visu izšķīra domes priekšsēdētāja balss, tāpēc projektu skatīja arī jūnija domes sēdē.

Arī domes sēdē deputātu domas šajā jautājumā dalījās. Uz deputāta Ērika Bērzkalna jautājumu, kā radies ierosinājums šādu amata vietu veidot, atbildi sniedza izpilddirektore, paskaidrojot, ka 2010. gadā izveidoja Saimniecisko dienestu, lai tas apkalpotu visas pašvaldības iestādes, bet pieredze rāda, ka šāds modelis nedarbojas. Vidusskolā un bērnudārzā jābūt uz vietas cilvēkam, kas veic saimnieciskos darbus. Viņa norādīja, ka šāda vēlme izskanējusi no vidusskolas direktores Aigas Štrausas un bērnudārza vadītājas Ilonas Onzules. Ē. Bērzkalns atzina, ka, redzot šī iespējamā darbinieka algu, rodas priekšstats — tas būs tikai priekšnieks! G. Laicāns skaidroja, ka šim darbiniekam būs ne tikai kaut kas jāsaskrūvē un jāsalabo, bet arī tad, kad notiks lielie remontdarbi, jāprot lasīt tāmes, tās pārbaudīt, jāpārzina process par visu saimniecisko darbību savā teritorijā.

A. Zumbergs sacīja, ka dome visas funkcijas ir nodevusi Saimnieciskajam dienestam. Tā pārziņā ir 5 ēkas: pils, pagastmāja, abas vidusskolas ēkas un bērnudārzs. Ja trīs no tām nodod saimnieciskās daļas vadītājam, kam tad vajadzīgs Saimnieciskais dienests? G. Abaja norādīja, ka Saimnieciskajam dienestam pietrūkst jaudas un ka vidusskolā jau ir strādnieks, viņš gan traumu un slimošanas dēļ nespēj visu veiksmīgi padarīt. Viņa uzsvēra, ka jāskatās kompleksi, citādi pašvaldība nonāk pretrunā ar uzdevumu sadalījumu.

Savs vārds bija sakāms arī vidusskolas direktorei Aigai Štrausai. Viņa pastāstīja, ka lielos darbus padarīt palīdz Andris Kojro, bet ikdienas saimnieciskā dzīve gulst uz viņas pleciem un arvien mazāk laika paliek mācību darbam. «Man jāgatavo trīs gadu attīstības plāns, kad lai to izdara?» jautāja A. Štrausa. Turklāt vidusskola tikusi pie jaunas automašīnas, bet šoferis Edgars Kārklevalks nevar apvienot braucienus ar autobusu un skolas auto, jo bieži viss notiek vienā laikā.

A. Roderts atzina, ka būtu labi, ja darbinieks strādātu uz vietas vidusskolā, bet viņš aicināja palūkoties plašākā mērogā, aptverot visu novadu, un skatīties uz to kompleksi. Viņaprāt, jautājumu vajadzētu vēl dziļāk izrunāt. G. Abaja norādīja, ka jāskatās arī, kuri uzdevumi vairs nebūs jāveic Saimnieciskajam dienestam un kā sadalīs funkcijas starp vidusskolu un bērnudārza ēkām. Viņa uzsvēra, ka jaunā amata izveidošana jāsaskaņo ar arodbiedrību.

Uz to uzmanību vērsa Dundagas pašvaldības arodbiedrības vadītāja Ruta Emerberga. Viņa norādīja uz darba koplīgumu, kurā ir tāds punkts, ka jaunas darba tiesisku attiecību nodibināšanas gadījumā runā ar arodbiedrību un lietas vērtēs pēc būtības. Atzīstot vajadzību bērnudārza ēkā pēc kārtīga strādnieka, R. Emerberga tomēr uzskatīja, ka jautājums par jauno amata vietu nav izrunāts un vajadzības nav precīzi nosauktas. Tāpat viņai nepieņemams šķita piedāvātais profesiju kods un līdz ar to neatbilstošais atalgojums. Viņa jautāja, vai kāds ir apskatījies profesiju klasifikatorā, ko šie darbinieki dara.

A. Zumbergs vēlējās uzzināt, kāpēc ignorēts Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, ja skartas viņa darba funkcijas. G. Laicāns atbildēja, ka turpinās izvērtēt Saimniecisko dienestu. Ir izpilddirektore, Kolkā — pārvaldnieks, Saimnieciskais dienests un SIA «Kolkas ūdens», Dundagā — Saimnieciskais dienests un SIA «Ziemeļkurzeme», un iedzīvotāji nevar saprast, pie kura kādos gadījumos jāiet. «Mazā novadā tā esam visu sarežģījuši», secināja domes priekšsēdētājs. Viņš uzsvēra — ja šodien jautājumu par jauno amata vietu neatrisinās, nevarēs spert uz priekšu nākamo soli.

A. Zumbergs vēlreiz atkārtoja jautājumu, norādot, ka nav saņēmis atbildi, ko uzdevis izpilddirektorei. I. Ralle sacīja, ka jautājumu par jauno štata vietu vidusskolā un bērnudārzā ir pārrunājusi ar abu iestāžu vadītājām un viņai bijis svarīgs abu viedoklis. A. Zumbergs norādīja — sanāk, ka Andra Kojro viedoklis un nolikums, kurā viņam nodotas funkcijas, nav svarīgs. Viņš aicināja nevirzīt uz domi nesagatavotus likumprojektus. G. Laicāns atzina, ka deputāti var balsot arī par A. Zumberga priekšlikumu.

A. Roderts izteica priekšlikumu nepieņemt sagatavoto lēmumprojektu, kamēr nav saprasta kopējā struktūra. Viņš arī sacīja, ka, izveidojot jauno amata vietu un pieņemot darbinieku, dome iet pret likumu, jo jaunie darbinieki ienāk ar citu, augstāku atalgojumu. G. Abaja norādīja, ka lēmumprojekts prasa papildu finanšu līdzekļus, kas lēmumā nav norādīti. Nav arī skaidrs, no kādiem līdzekļiem tos ņems. Viņa norādīja, ka vēl ir mēnesis laiks, un aicināja visu izdarīt pareizajā secībā.

Tā kā pēc procedūras balsojums jāsāk ar priekšlikumu, kas atšķirīgs no lēmumprojektā sagatavotā, deputāti vispirms balsoja par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz jūlija Attīstības un plānošanas komitejas sēdi. To atbalstīja G. Abaja, Ē. Bērzkalns, A. Roderts un A. Zumbergs.

Pēc tam balsoja par sagatavoto likumprojektu. Ar 5 balsīm «par» un 4 «pret» deputāti nolēma izveidot jauno amata vietu Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un pirmsskolas PII «Kurzemīte». «Par» balsoja deputāti: A. Grīvāne, G. Laicāns, L. Pavlovska, G. Pirvits un U. Sila, «pret» — G. Abaja, Ē. Bērzkalns, A. Roderts un A. Zumbergs. Deputāti, kas balsoja «pret», gan piebilda, ka viņi nav pret jaunā amata vietas izveidi, bet gan par to, ka jautājums nav pietiekami apspriests.

Diāna Siliņa


Lejuplādēt sēdes protokolu.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.07.01.par_amata_vietu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki