2013. gada 12. septembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc komitejas sēdi Nr. 12 2013. gada 12. septembrī plkst. 16.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā.
 2. Par dzīvokļu jautājumiem.
 3. Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Dundagas novadā.
 4. Par darba uzdevumu darba grupai.
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc komitejas sēdi Nr. 12 2013. gada 12. septembrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā «Vītolkalni».
 2. Par atļauju nekustamā īpašums «Zillauki» iegūšanai īpašumā.
 3. Par nekustamā īpašuma «Nevejas Ziediņi» sadalīšanu.
 4. Par medību nomas platībām.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 6. Par pašvaldības īpašuma daļas atsavināšanu «Pils iela apbūve».
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.09.02.2013._gada_12._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki