2013. gada 26. septembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi Nr.  18 2013. gada 26. septembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
 3. Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā.
 4. Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē.
 5. Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 atpirkšanu.
 6. Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda izbeigšanos.
 7. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
 8. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 9. Par 2013. gada budžeta grozījumiem.
 10. Par atļauju nekustamā īpašums «Zillauki» iegūšanai īpašumā.
 11. Par nekustamā īpašuma «Nevejas Ziediņi» sadalīšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldības īpašuma daļas atsavināšanu «Pils iela apbūve».
 14. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.18 «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem».
 15. Par dzīvokļu jautājumiem.
 16. Par maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Dundagas novadā.
 17. Par darba grupas «Kolkas pamatskolas attīstībai» uzdevumu precizēšanu.
 18. Par izmaiņām interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā.
 19. Par grozījumiem Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtībā Dundagas novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
 20. Par izpilddirektores ikgadējo atvaļinājumu.
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt protokolu

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.09.23.2013._gada_26._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki