Sludinājumi

Detālplānojums īpašumam «Steķi»

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi».

Ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. sēdes lēmumu nr. 244 «Par detālplānojuma «Steķi» apstiprināšanu» Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma «Steķi» ar kadastra Nr. 8862 002 0250 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 ir apstiprināts detālplānojums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju (20 MB) klātienē var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā saimniecības pārzini

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini Dundagas pagasta izglītības iestādēs.

Darba pienākumi:

 • plānot un koordinēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi,
 • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumu,
 • organizēt, vadīt un piedalīties skolas telpu remondarbos.

Prasības:

 • vidējā speciālā izglītība;
 • darba pieredze saimnieciskā darbībā;
 • datorprasmes;
 • autovadītāja apliecība.

Pretendentiem jāpiesakās Dundagas pagasta pašvaldībā, Pils ielā 5, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2013. gada 5. novembrim, iesniedzot iesniegumu un dzīves aprakstu (CV).

Ziņas par darba apjomu un citiem jautājumiem iegūstamas, zvanot pa tālruņiem 63237513 vai 29377433 izpilddirektorei Ingai Rallei.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā pirmsskolas skolotājs uz 1 slodzi.

Pieteikties līdz 31. X plkst. 14.00 pie iestādes vadītājas.

Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme

15. XI plkst. 10.00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā uzklausīšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri».

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā tarifa projekta par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri» būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri». Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt līdz 14. XI Agnesei Alutei pa tālruni 67873195 vai epastu agnese.alute@sprk.gov.lv.

Iepazīties ar iesniegto tarifa projektu var komisijas tīmekļa lapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā «Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes».

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaitu fiksē protokolā.

Aicina darbā bērnudārza vadītāja vietnieku

Pirmskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā uz 0,8 slodzi.

Motivācijas vēstuli iesniegt līdz 29. X plkst. 12.00 iestādes vadītājai Ilonai Onzulei.

Atkritumu apglabāšanas tarifi

SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) «Piejūra»», LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3100; 16.10.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.03.2011. padomes lēmumu nr. 1/1 «Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika».

Sabiedriskais pakalpojums Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Pieaugums
Sadzīves atkritumu apglabāšana Ls 19,32
€ 27,49
Ls 20,34
€ 28,94
+5,3%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 01.01.2014. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu realizāciju un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu lietotājs var Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, darba dienās plkst. 8.00–17.00, iepriekš sazinoties ar SIA «AAS «Piejūra»» valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālrunis: 63123306, mobilais tālrunis: 29186332

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pils ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, e-pasts: piejura@tukums.lv, fakss 63123306, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862), e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā medicīnas māsu

VSAC «Kurzeme» filiāle «Dundaga» aicina darbā medicīnas māsu.

Pienākumi: nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus filiāles klientiem.

Prasības:

 • vidējā vai augstākā profesionālā izglītība medicīnas māsas specialitātē;
 • reģistrs Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā un papildu sertifikāts māsu specialitātē (vēlams garīgās veselības aprūpes māsa);
 • vēlama profesionālā pieredze.

Piedāvājam:

 • darba algu no Ls 247 līdz Ls 350, ar garīgās veselības māsas sertifikātu — no Ls 279 līdz Ls 395;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē.

Darba vietas: Vīdāles iela 17, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: karina.gutmane@vsackurzeme.gov.lv vai pa faksu 63491118.

Tālrunis uzziņām: 63491156.

Aicina darbā logopēdu

Mazirbes internātpamatskolas projektam «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā» (vienošanās nr.2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/APIA/VIAA/091) aicina darbā logopēdu Kolkas pamatskolā.

slud.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki