Ietekmes uz vidi novērtējums

Paziņojums par elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma elektropārvades līnijas rekonstrukcijas aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums

elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga – Tume esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana, t.sk. rekonstruējot esošo 110 kV vienķēžu elektropārvades līniju Nr. 258 posmā Kandava – Tume (gar Tukumu)

Paredzētās darbības norises vietas: Dundagas novada Dundagas pagasts, Talsu novada Talsu pilsēta, Valdgales, Ģibuļu, Strazdes, Lībagu un Virbu pagasti, Kandavas novada Kandavas pagasts un Tukuma novada Tukuma pilsēta, Sēmes, Pūres un Tumes pagasti.

Ierosinātājs

A/a «Latvenergo», reģ. nr. 40003032949.

Informācija par IVN procedūru

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 36 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2010. gada 8. februārī. Sagatavotā IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika 2011. gada martā un atkārtota sabiedriskā apspriešana Tukumu un Kandavas novados, ko šķērso rekonstruējamais elektropārvades līnijas posms Kandava – Tume (gar Tukumu), kur tiks saglabāts esošais spriegums 110 kV, notika no 2011. gada 14. jūlija līdz 13. augustam. Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2011. gada 25. augustā. Aktualizētais ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2011. gada 7. novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs

SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment», adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-101, tālr. 67242411.

Informācija par ziņojumu

Ar IVN ziņojumu var iepazīties AS „Latvenergo“:

  • interneta vietnē lapā www.latvenergo.lv,
  • a/s «Latvenergo» Pulkveža Brieža ielā 12, Rīga LV-1230, tālr. 80200400.
You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.11.14.ietekmes_uz_vidi_novertejums.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki