Detālplānojums «Mazirbes Lauros»

Ar novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 248 «Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam «Mazirbes Lauri»» (protokols Nr. 10, 21. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma «Mazirbes Lauri» (kadastra Nr. 8862 002 0104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105.

Saskaņā ar «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojumu ar grozījumiem» zemes vienība atrodas plānotās izmantošanas teritorijā «Dabas pamatnes teritorijas», uz kurām iepriekšējā apbūve atrodas krastu kāpu aizsargjoslā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs ir Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei četru nedēļu laikā rakstiski iesniegt novada domē vai iesūtīt pa pastu: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas novads, LV–3270.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2012.10.18.detalplanojuma_izstrade.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki