2011. gada 11. augustā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 9 11. augustā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par saistošo noteikumu «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas» apstiprināšanu.
  2. Par nosacījumiem komplektējot pirmsskolas izglītības programmas grupas.
  3. Par Valsts mērķdotācijas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem pirmsskolas programmām sadales kārtību.
  4. Par novada ģerboņa izmantošanas kārtību.
  5. Par sporta darba organizatoru.
  6. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.08.10.2011._gada_11._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki