Domes un komiteju sēdes

2013.gada 19. decembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 24 2013. gada 19. decembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA «Kolkas ūdens» īpašumam un atbrīvošanu no NĪN maksas.
 3. Par SIA «Kolkas Ūdens» ūdenspiegādes tarifu aprēķiniem .
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. draudzes nekustamam īpašumam.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumiem.
 6. Par izdevumiem estrādes būvniecībai.
 7. Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā.
 8. Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem.
 9. Saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadam» pieņemšanu.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pētermači».
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Briņķi».
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Vecvagari».
 13. Par nekustamā īpašuma «Sūniņi» sadalīšanu un apvienošanu.
 14. Par nekustamā īpašuma «Paijas» sadalīšanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Juijas».
 16. Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
 17. Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu.
 18. Par bērnudārza jumta rekonstrukcijas tehniskā risinājuma maiņu.
 19. Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
 20. Par sociālo aprūpi V.M..
 21. Par privātpersonas iesniegumu.
 22. Par aizdevuma atmaksu «Zītari» jumta remontam .
 23. Par Koplīgumu.
 24. Par video kamerām.
 25. Par decembra algu izmaksu decembrī.
 26. Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos.
 27. Par budžeta grozījumiem.
 28. Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru.
 29. Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā.
 30. Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā.
 • Dažādi jautājumi
d.m.Y H:i · 0 Comments

2013.gada 12. decembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 12 2013. gada 12. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
 2. Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā.
 3. Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas vidusskolas 10.–12.klašu audzēkņiem.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. Draudzes nekustamam īpašumam.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumiem.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA «Kolkas Ūdens» nekustamam īpašumam.
 7. Par budžeta grozījumiem.
 8. Par decembra algu izmaksu decembrī.
 9. Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos.
 10. Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru.
 11. Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā.
 12. Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā.
 13. Par kritērijiem gabaldarba noteikšanai apkopējiem un sētniekiem.
 • Dažādi jautājumi
  • Informācija par aizdevuma atmaksu «Zītari» jumta remontam.

2013. gada 5. decembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi nr. 14 2013. gada 5. decembrī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par līdzfinansējuma palielināšanu projektam.
 2. Par ēdināšanas maksu PII «Rūķītis».
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi nr. 14 2013. gada 5. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pētermači».
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Briņķi».
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Vecvagari».
 4. Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
 5. Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu.
 • Dažādi jautājumi.

2013.gada 23. novembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 23 2013. gada 28. novembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par pašvaldības ceļu nosaukumu maiņu.
 3. Par ugunsdzēsēju automašīnas izslēgšanu no pašvaldības bilances.
 4. Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā.
 5. Par finansējumu pašvaldības darbinieku gada noslēguma pasākumam.
 6. Par kultūras tūrisma projektu — vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē.
 7. Par dalību EEZ programmas finansētā projektā «Kultūra un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana».
 8. Par saistošajiem noteikumiem «Par speciālajiem pabalstiem».
 9. Par saistošajiem noteikumiem «Par ģimenes vai atsevišķi. dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
 10. Par darba grupas «Kolkas pamatskolas attīstībai» ziņojumu.
 11. Par atlīdzību pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.
 12. Par sadarbību ar Žambergas pašvaldību Čehijā.
 13. Par ēdināšanas maksas noteikšanu PII «Kurzemīte».
 14. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības infrastruktūras objektiem.
 15. Par papildus finansējumu administratīviem pasākumiem.
 16. Par bioloģisko aktīvu vērtību.
 17. Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē «Jaunkalni–2».
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pils ielas apbūve».
 19. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Bāriņi».
 20. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi-1» sadalīšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi–1» vēl nodalāmas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 iegūšanu īpašumā.
 22. Par nekustamā īpašuma «Uzpiļkalni» sadalīšanu.
 23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Brūklenāji».
 24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Silmaļi».
 25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Veidnieki».
 26. Par grozījumiem Dundagas novada domes 24.10.2013. lēmumā nr. 239 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Trumpas».
 27. Par SIA «Kolkas Ūdens» komercdarbību.
 28. Par medību nomas platībām.
 29. Par īpašuma tiesību atjaunošanu.
 30. Par dzīvokļu jautājumiem.
 31. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 32. Par ilgstošo sociālo aprūpi A.O.
 33. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm nolikumā.
 34. Par grozījumiem Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes nolikumā.
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt sēdes protokolu un tā pielikumus

d.m.Y H:i · 0 Comments

2013. gada 14. novembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi nr. 13 2013. gada 14. novembrī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par kultūras-tūrisma projektu – vasaras brīvdienu izbraucienu Kurzemē.
 2. Par dalību EEZ programmas finansētā projektā «Kultūra un dabas mantojuma saglabāšana».
 3. Par dzīvokļu jautājumiem.
 4. Par darba grupas »Kolkas pamatskolas attīstībai» ziņojumu.
 5. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 6. Par ilgstošo sociālo aprūpi A.O.
 7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm nolikumā.
 8. Par telpām Sociālajam dienestam.
 9. Par amata vietas izveidi pansijā «Jaundundaga».
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domesAttīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi nr. 13 2013. gada 14. novembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē «Jaunkalni–2».
 2. Par pašvaldības zemju īpašumiem.
 3. Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pils ielas apbūve».
 5. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi–1» sadalīšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma «Bāriņi–1» vēl nodalāmas zemes. vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 029 0004 iegūšanu īpašumā.
 7. Par nekustamā īpašuma «Uzpiļkalni» sadalīšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Brūklenāji».
 9. Par SIA «Kolkas Ūdens» komercdarbību.
 10. Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finanšu līdzekļu izlietojuma atzinumu Dundagas novadā.
 11. Par medību nomas platībām.
 • Dažādi jautājumi.

2013. gada 8. novembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina ārkārtas domes sēdi nr. 22. 2013. gada 8. novembrī plkst. 9.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu nolikumā. 2. Par valsts svētkos godināmajiem novada iedzīvotājiem.

Lejuplādēt protokolu.

d.m.Y H:i · 0 Comments
pasvaldiba/izsludinatas_sedes.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki