2011. gada 13. oktobrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi 13. oktobrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. 18. novembrī godināmo izvērtēšanas komisijas sastāvs.
 2. 18. novembrī godināmo balvu apmērs.
 3. Par pirmsskolas iestāžu muzikālo pedagogu slodzi.
 4. Dundagas vidusskolas maksas pakalpojumi.
 5. Sociālā dienesta funkcionālā darbības analīze un turpmākā darbība.
 6. Ētikas komisijas sastāvs.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi 13. oktobrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Saistošie noteikumi «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā».
 2. Par pašvaldības apdrošināmiem objektiem.
 3. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana.
 4. Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšana.
 5. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 6. Atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu izvērtēšana.
 7. Pašvaldības īpašumā esošo ēku remontdarbu plāns.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.10.10.2011._gada_13._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki