2013. gada 28. februārī

Dundagas novada gomes priekšsēdētāja Linda Pavlovska izsludina domes sēdi Nr. 5. 2013. gada 28. februārī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par pašvaldības īpašuma «Zēņu dīķis» nomu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
 4. Par Dundagas novada ilgtspējīgas stratēģijas darba uzdevuma precizēšanu.
 5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par sabiedrisko kārtību».
 6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013. gadā.
 7. Par izmaiņām domes izveidoto komisiju sastāvos.
 8. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
 9. Par nekustamā īpašuma «Pāces iela 8» sadalīšanu.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu «Mežvidi».
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu «Jaunlīdumi».
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam «Amaļi».
 13. Par grozījumiem Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmuma Nr.182 1. pielikumā.
 14. Par grozījumiem Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmuma Nr.181 1. pielikumā.
 15. Par nekustamā īpašuma «Grabi» sadalīšanu.
 16. Informatīvs pārskats par bāriņtiesas darbību.
 17. Par Mazirbes internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 18. Par dzīvokļu jautājumiem.
 19. Par novada simboliku — karogu.
 20. Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai.
 21. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu .
 22. Par pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā.
 • Dažādi jautājumi

Saistošo noteikumu projekts 28.02.2013. domes sēdei.

Lejuplādēt sēdes protokolu.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.02.25.2013._gada_28._februari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki